Quyết định Ban hành Quy định v/v tổ chức học lại, học cải thiện theo lớp học phần bổ sung đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường ĐHKH-ĐHTN.
Tổng hợp ds sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 Nếu SV nào có thắc mắc thì phải phản hồi cho GVCN, Khoa chậm nhất là ngày 19/10/2017
Thư mời lễ trao bằng thạc sĩ năm 2017
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị Trường học
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 09 năm 2017.
Thông báo kết luận của HĐ xét học vụ HK II năm học 2016-2017.
Thông báo về lễ trao bằng thạc sĩ.
Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019).
Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh.
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ học kỳ II năm học 2016-2017.
Thông báo V/v tổ chức và quản lý đào tạo tiến sĩ, đăng tải thông tin luận án trên website.
Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK I năm học 2017-2018 khóa 15.
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2017-2018.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2017-2018.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1.
Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2020.
Thông báo tổ chức Hội thảo đào tạo SĐH với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và định hướng ứng dụng.
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 08 năm 2017.
Quyết định v/v thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học.
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học.
Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHTN tại cuộc họp triển khai đào tạo trực tuyến E-learing kết hợp với đào tạo truyền thống ở ĐHTN.
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1 (bổ sung)
Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017.
Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5B hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5 PT hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo lịch dạy môn mời giảng, cuốn chiếu HK I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ 05/9 - 12/11/2017)
Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1.
Thông báo điểm tổng kết HK VI GĐ 1 lớp ĐH K1 ngành Công tác xã hội hệ VLVH.
Thông báo điểm tổng kết HK I GĐ 2 lớp liên thông K5 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Toán học.
Thông báo điểm tổng kết HK I giai đoạn 2 lớp liên thông K3 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Văn học.
Thông báo điểm tổng kết HK IV GĐ 2 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K2 ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các Khóa 12,13 và 14 hệ đại học chính quy.
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa15 - Ngành Hóa học + Khoa học môi trường - Trái đất
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật C
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật B
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật A
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Quản trị du lịch và lữ hành
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Ngôn ngữ Anh
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Khoa học quản lý
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Công tác xã hội
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa15 - Ngành Báo chí
Thông báo điều chỉnh và bổ sung thời khóa biểu HK I năm học 2017-2018.
Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK I năm học 2017-2018.
Thông báo V/v xét duyệt cho SV K12 làm khóa luận tốt nghiệp.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 8 năm 2017.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt tháng 8 năm 2017.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 8 năm 2017.
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1.
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo điểm tổng kết HK I giai đoạn 1 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành khoa học thư viện.
Thông báo điểm tổng kết HK III lớp ĐH K2A hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Thông báo điểm tổng kết HK VIII lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết HK VIII lớp ĐH K1A hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết HK I giai đoạn 1 lớp liên thông K3 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành văn học.
Thông báo điểm tổng kết HK I GĐ 1 lớp liên thông K5 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Toán học.
Thông báo điểm tổng kết HK V GĐ 2 lớp ĐH K1 ngành công tác xã hội hệ VLVH.
Thông báo điểm tổng kết HK III GD 2 lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết HK III lớp ĐH K2B hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Thông báo điểm tổng kết HK VI lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết HK VI lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết HK III giai đoạn 2 lớp liên thông K2 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Văn học.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2017.
Thông báo V/v vận dụng chế độ đặc thù trong tuyển sinh đối với các TS diện 3T.
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK III - giai đoạn 2 lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK III giai đoạn 2 lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2017-2018 khóa 12.
Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2017-2018 khóa 14
Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2017-2018 khóa 13
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ V lớp K1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ V lớp đại học K2 ngành Công tác xã hội - Hệ vừa làm vừa học.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ I giai đoạn 2 lớp K2 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ V lớp khóa 3 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III lớp K2 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết kỳ IX lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí.
Thông báo điểm tổng kết kỳ V lớp K1 liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ VIII lớp đại học K1 hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ IX lớp đại học K1 hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III GĐ 1 lớp liên thông K5 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Hóa học.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III GĐ 2 lớp liên thông K45 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Hóa học.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III GĐ 1 lớp liên thông K4A từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III GĐ 2 lớp liên thông K4B từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học.
Thông báo điểm tổng kết kỳ III GĐ 1 lớp liên thông K4B từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học.
Thông báo điểm tổng kết kỳ III GĐ 2 lớp liên thông K4A từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học.
Thông báo điểm tổng kết kỳ III giai đoạn 1 lớp liên thông K2 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Văn học.
Thông báo điểm tổng kết kỳ IX lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí.
Danh sách thi học kỳ hè năm học 2016 - 2017
Thông báo thời khóa biểu HK II giai đoạn 2 lớp khóa 4 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ hè năm học 2016-2017.
Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK I giai đoạn 1 lớp K2 hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo v/v học viên không tham gia học tập và quá thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp ĐH K1 ngành Luật - Hệ VLVH.
Thông báo v/v nộp luận văn thạc sĩ.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K4HG hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK II giai đoạn 1 lớp Khóa 4 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK 1 lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Luật.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 06 năm 2017.
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp ĐH K1 ngành khoa học quản lý - Hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K5 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K3 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học.
Thông báo thời khóa biểu HK III lớp ĐH K3 ngành CTXH - hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu HK III lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017.
Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp K1 Đại học hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp ĐH K1A hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2015-2019).
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp ĐH K2 ngành Luật - Hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K3 ngành Luật - Hệ VLVH
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp khóa 3 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K3HN hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ VII lớp K1 đại học hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III - Giai đoạn 1 lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III - Giai đoạn 1 lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ chính quy tốt nghiệp từ tháng 10/2017 đến 31/12/2019.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp khóa 4 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017 - Hệ chính quy K11
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017 - Hệ chính quy K7, K8, K9, K10
Quyết định v/v công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên Phạm Thị Mai Duyên.
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp ĐH K2B ngành CTXH - hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp ĐH K2A ngành CTXH hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoc học Thư viện.
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019).
Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 11 (2013-2017) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 -2017 đợt 1
Danh sách thi chuẩn đầu ra tin học đợt 21 tháng 5 năm 2017
Danh sách thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 21 tháng 5 năm 2017 (phần thi trắc nghiệm)
Danh sách thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 21 tháng 5 năm 2017 (phần thi nghe nói)
Danh sách kiểm tra kỹ năng nói ngoại ngữ đợt 21 tháng 5 năm 2017
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt 21 tháng 5 năm 2017
Thông báo điều chỉnh lịch thi các lớp cải thiện HK II năm học 2016-2017 đợt 2.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi các lớp cải thiện HK II năm học 2016-2017 đợt 2.
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 13 HK II năm học 2016-2017.
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu các lớp cải thiện HK II năm học 2016-2017 đợt 2.
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu các lớp cải thiện HK II năm học 2016-2017 đợt 3 (áp dụng từ 13.5.2017).
Thông báo điều chỉnh lịch thi HK IV năm học 2016-2017 lớp Luật Hà Giang.
Thông báo thời khóa biểu HK VII lớp Đại học Khóa 2 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019).
Thông báo thời khóa biểu HK VII lớp ĐH khóa 1 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019)
Thông báo thời khóa biểu HK IX lớp ĐH khóa 1 hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện (Khóa học 2013-2017)
Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 13,14 và lịch thi cải thiện đợt 1 HK II năm học 2016-2017.
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ VLVH đợt tháng 05 năm 2017.
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK II năm học 2016-2017 đợt 3.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp K11.
Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Danh sách kiểm tra kỹ năng nói tiếng anh ngày 07 tháng 5 năm 2017
Danh sách thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 07 tháng 5 năm 2017 (phần thi trắc nghiệm)
Danh sách thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 07 tháng 5 năm 2017 (phần thi nghe nói)
Danh sách thi chuẩn đầu ra tin học đợt 07 tháng 5 năm 2017
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt 07 tháng 5 năm 2017
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi các lớp cải thiện HK II đợt I năm học 2016-2017
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK II năm học 2016-2017 khóa 14
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK II năm học 2016-2017 khóa 13.
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học - đợt tháng 3 năm 2017.
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ II năm học 2016 - 2017 đợt 2.
Thông báo lịch thi HK IV năm học 2016 - 2017 Lớp luật Hà Giang.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt chứng chỉ giáo dục thể chất
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện đạt chứng chỉ giáo dục thể chất
Thông báo kết luận của HĐ xét học vụ HK I năm học 2016-2017
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến HK II năm học 2016-2017 khóa 14.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến HK II năm học 2016-2017 khóa 13
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp Đại học K2 ngành CTXH hệ VLVH.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK II năm học 2016-2017 khóa 11.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK II năm học 2016-2017 khóa 12.
Thông báo thời khóa biểu HK IX lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2013-2018)
Thông báo thời khóa biểu HK IX lớp Đại học K1A hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2013-2018).
Thông báo V/v thực hiện kế hoạch bảo vệ KLTN cho sinh viên K11 hệ chính quy.
Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 11,12,13 và 14 học kì I năm học 2016-2017.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2017.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy - Hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Khoa học Môi trường.
Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2017-2021.
Lịch kiểm tra kỹ năng nói chuẩn đầu ra tiếng anh đợt tháng 4 năm 2017
Danh sách kiểm tra kỹ năng nói chuẩn đầu ra tiếng anh đợt tháng 4 năm 2017
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp đại học K2 ngành Luật - hệ vừa làm vừa học.
Quyết định v/v công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam đợt thi 05/3/2017
Thông báo V/v thực hiện kế hoạch học kỳ II năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc thành lập lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học ngành Văn học khóa học 2017 - 2019.
Quyết định về việc thành lập lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện khóa 2017 - 2019.
Thông báo về lễ trao bằng Thạc sĩ.
Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học khóa học 2014 - 2016.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2017.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2017.
Quyết định về việc thành lập lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học ngành Toán học khóa 2017 - 2019.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học - đợt tháng 3 năm 2017.
Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 11, 12, 13 và 14 hệ đại học chính quy.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 11.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 12.
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 - Đại học hệ chính quy K7
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 - Đại học hệ chính quy K8
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 - Đại học hệ chính quy K9
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 - Đại học hệ chính quy K10
Thông báo thời khóa biểu lớp Tiếng Việt học kỳ II năm học 2016 - 2017 (dành cho sinh viên nước Lào và Trung Quốc) .
Lịch thi đánh giá năng lực tiếng anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung NLNN 6 bậc hội đồng thi ngày 05/03/2017 - trường Đại học Khoa học
Danh sách thi đánh giá năng lực tiếng anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung NLNN 6 bậc hội đồng thi ngày 05/03/2017 - trường Đại học Khoa học
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ II năm học 2016 - 2017 đợt bổ sung.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp K5 hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học ngành Toán học.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp K3 hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học ngành Văn học.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III lớp đại học K3 hệ vừa làm vừa học ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II lớp đại học K2B hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II GĐ2 lớp liên thông K4B từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I lớp đại học K3 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội.
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K1A hệ vừa làm vừa học ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ VIII lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ V GĐ 1 lớp đại học K1 ngành Công tác xã hội hệ vừa làm vừa học.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội.
Thông báo điểm tổng kết lớp đại học K2 học kỳ IX hệ vừa làm vừa học ngành Công nghệ sinh.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 2 lớp liên thông K5 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Hóa
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II GĐ 2 lớp K1 liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo về việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh.
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ II năm học 2016 - 2017 đợt 1.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 14.
Quyết định về việc ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11.
Thông báo V/v Hướng dẫn thực hiện QĐ số 180/ QĐ-ĐHKH về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên hệ CQ.
Thông báo v/v tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ II lớp đại học K3 ngành Công tác xã hội - Hệ vừa làm vừa học.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K1 hệ VLVH ngành Báo chí.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III lớp đại học K1B hệ vừa làm vừa học ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ IV GĐ 1 lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học K2 ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 2 lớp liên thông K2 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Văn học.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III GĐ1 lớp đại học K2 hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp K1 liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết lớp đại học K2 học kỳ VIII hệ VLVH ngành Công nghệ sinh.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 2 lớp liên thông K4A từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học - đợt tháng 12 năm 2016.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ I lớp K3HN hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định về việc cho học viên được chuyển địa điểm đào tạo.
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ. tin học đợt tháng 1 năm 2017
Danh sách thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 08 tháng 1 năm 2017 (phần thi trắc nghiệm)
Danh sách thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 08 tháng 1 năm 2017 (phần thi nghe, nói)
Danh sách thi chuẩn đầu ra tin học đợt 08 tháng 1 năm 2017
Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ II năm học 2016 - 2017.
Thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc thành lập lớp Đại học hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo v/v thay đổi thời gian biểu giảng dạy và học tập hệ đại học chính quy.
Thông báo Lịch thi và Lịch phân công coi thi các lớp cải thiện đợt 2 năm học 2016 -2017.
Quyết định về việc thành lập lớp Đại học hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định về việc thành lập lớp Đại học ngành Công tác xã hội hệ VLVH khóa 2016 - 2021.
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 14 học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ V lớp Đại học K1A ngành Luật ( khóa học 2015 - 2019).
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III lớp K2B ngành Công tác Xã hội - hệ VLVH.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III lớp K2A ngành Công tác Xã hội - hệ VLVH.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ I lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III lớp K5 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Hóa học.
Thông báo Lịch thi và Lịch phân công coi thi dự kiến các lớp cải thiện đợt 2 năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện.
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành KH thư viện.Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLV
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học - đợt tháng 1 năm 2016.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II GĐ 1 lớp K1 liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành khoa học thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1 vừa làm vừa học ngành công tác xã hội.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K1B hệ vừa làm vừa học ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K1A hệ vừa làm vừa học ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Luật.
Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ.
Thông báo Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 13.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ II giai đoạn 2 lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ VIII lớp K1 đại học hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ IX lớp ĐH khóa 1 hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí ( khóa học 2013 - 2017).
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ IX lớp K1 đại học hệ vừa làm vừa học ngành báo chí.
Thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015 - 2016.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II lớp đại học K1 hệ VLVH ngành Khoa học quản lý.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông K2 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành
Thông báo tuyển sinh hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV năm học 2016 -2017 lớp Luật Hà Giang
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV giai đoạn 2 lớp K2 liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2017.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 2 lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông K4B từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Toán học.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông K4A từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Toán học.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ VII lớp ĐH K1 ngành Khoa học Thư viện hệ VLVH.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông K5 từ trình độ CĐ lên ĐH chính quy ngành Hóa.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ IV lớp ĐH K1 ngành Công tác xã hội hệ VLVH.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 11.
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 tháng 12 năm 2016 tại ĐHTN.
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 13 học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 11 học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thông báo về việc nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn ThS.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ I lớp ĐH K3 ngành Công tác xã hội - hệ VHVL.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ VI lớp K1 VLVH ngành Luật.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III lớp K2 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III lớp K2 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III lớp K4B hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán.
Thông báo Thời khóa biểu dự kiến học kỳ II giai đoạn 1 lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Khoa học quản lý.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Công tác xã hội.
Thông báo Lịch phân công cán bộ giám sát phòng thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 11, 12, 13.
Thông báo điều chỉnh Lịch thi khóa 12 học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thông báo V/v tổ chức hướng dẫn sinh viên K14 sử dụng hệ thống IU.
Thông báo điều chỉnh phòng thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 13.
Thông báo Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2016 - 2017 Khóa 13.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 11 năm 2016.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy - đợt tháng 10 năm 2016.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 11 năm 2016.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 11 năm 2016.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 11 năm 2016.
Thông báo Lịch thi học kỳ III năm học 2016 - 2017 lớp Luật Hà Giang.
Thông báo về việc nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn ThS
Thông báo Lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ I năm học 2016 - 2017 Khóa 13.
Quyết định về việc bổ sung Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Nguyễn Tuấn Anh.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Khoa học quản lý.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ IX lớp K2 ĐH hệ VLVH ngành Công nghệ sinh học.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ V lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Luật ( khóa học 2014 - 2019)
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ VI lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Luật ( khóa học 2014 - 2019).
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ VI lớp ĐH khóa 2 hệ VLVH ngành Luật (khóa học 2014 - 2019).
Thông báo Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2016 - 2017 Khóa 12.
Thông báo Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2016 - 2017 Khóa 11
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn và giao đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên cao học, chuyên ngành Hóa phân tích khóa học 6/2015 - 6/2017.
Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình
Thông báo Thời khóa biểu lớp Tiếng Việt học kỳ I năm học 2016 - 2017 ( Dành cho SV nước Lào và Trung Quốc).
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ IV Lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật ( khóa học 2014 - 2019).
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2016.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K2 ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông K2 từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ IV lớp liên thông K1 từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I lớp liên thông K3 từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo Điểm tổng kết học kỳ II lớp liên thông K3 từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông K1 từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I giai đoạn 1 lớp liên thông TC - ĐH K1A hệ VHVL ngành KH Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I giai đoạn 1 lớp liên thông TC - ĐH K1B hệ VHVL ngành KH Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I giai đoạn 2 lớp ĐH K2B hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I giai đoạn 2 lớp ĐH K2A hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Thông báo V/v thực hiện kế hoạch đào tạo.
Thông báo V/v tham gia góp ý vào Dự thảo Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Trường Đại học Khoa học.
Thông báo Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Danh sách thi CĐR tin học đợt 23 tháng 10 năm 2016 - Bổ sung
Lịch thi thi CĐR ngoại ngữ, tin học đợt 23 tháng 10 năm 2016
Danh sách thi CĐR tin học đợt 23 tháng 10 năm 2016
Danh sách thi CĐR ngoại ngữ đợt 23 tháng 10 năm 2016 (Phần nghe nói)
Danh sách thi CĐR ngoại ngữ đợt 23 tháng 10 năm 2016 (Phần trắc nghiệm)
Thông báo Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ VIII Lớp ĐH khóa I hệ VLVH ngành Báo chí (khóa học 2013 - 2017).
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ V lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Công tác Xã hội.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2016.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2016.
Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ LT từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VHVL đợt tháng 10 năm 2016.
Thời khóa biểu các lớp học cải thiện học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2016.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH chính quy đợt tháng 10 năm 2016.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ I khóa 12 năm học 2016 - 2017.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ I khóa 11 năm học 2016 - 2017.
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu lớp tiếng anh nâng cao học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III lớp ĐH K2 ngành Công tác xã hội hệ VLVH.
Quyết định về việc triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11.
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016 Hệ chính quy K10
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016 hệ chính quy K7, K8, K9
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn và giao đề tài luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học, chuyên ngành Công Nghệ Sinh học khóa học 2015 - 2017.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ VIII lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Báo chí.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ VII lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành CTXH.
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học khóa học 2014 - 2016.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2016.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Công tác Xã hội.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III lớp liên thông từ TC lên ĐH hệ VLVH ngành KH Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II lớp liên thông từ TC lên ĐH K1 hệ VLVH ngành KH Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III lớp DDH K1A hệ VLVH ngành Luật
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ IV lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành KH Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành KH Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II GĐ 2 lớp Liên thông từ trình độ TC lên ĐH K2 ngành KH Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I GĐ 2 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K1 hệ VLVH ngành KH Thư viện .
Thông báo về Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 bổ sung.
Thông báo thời khóa biểu lớp tiếng Anh nâng cao học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ II lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I lớp liên thông trình độ TC lên ĐH K1 hệ VLVH ngành KH Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III GĐ 1 lớp liên thông từ TC lên ĐH K1 hệ VLVH ngành KH Thư viện.
Thông báo V/v kết luận của HĐ xét học vụ học kỳ II, năm học 2015-2016.
Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 11,12 và 13 học kì II năm học 2015-2016.
Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK I năm học 2016-2017 khóa 14.
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ học kì II năm học 2015-2016.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét học vụ học kì II năm học 2015-2016.
Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp ĐH Khóa 1 hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện (Khóa học 2013-2017).
Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong quy trình quản lí công tác ĐT SĐH.
Lịch thi CĐR ngoại ngữ, tin học đợt 17, 18 tháng 9 năm 2016
Danh sách thi CĐR tin học đợt tháng 9 năm 2016 - Bổ sung
Danh sách thi CĐR tin học đợt tháng 9 năm 2016
Danh sách thi CĐR ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2016 (Phần trắc nghiệm) - Bổ sung
Danh sách thi CĐR ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2016 (Phần trắc nghiệm)
Danh sách thi CĐR ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2016 (Phần nghe nói) - Bổ sung
Danh sách thi CĐR ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2016 (Phần nghe nói)
Thông báo v/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Thông báo v/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I giai đoạn 2 lớp liên thông K2 từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I giai đoạn 2 lớp liên thông K5 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Hóa.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ I lớp liên thông K5 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Hóa.
Thông báo điểm tổng kết học kỳ III lớp liên thông K1 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Lịch sử.
Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi các lớp cải thiện đợt 1 năm học 2016-2017.
Thông báo điểm tổng kết HK I lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Khoa học Quản lý.
Thông báo điểm tổng kết HK I lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết HK I GĐ 2 lớp liên thông K4B từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Toán học.
Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp liên thông K2 từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết lớp liên thông K4A từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Toán học.
Thông báo V/v thống kê khối lượng giảng dạy năm học 2015-2016.
Thông báo v/v học viên quá hạn thời gian học tập và bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Quyết định v/v ban hành chương trình giáo dục đại học ngành Ngôn ngữ Anh (Chương trình tiếng Anh du lịch).
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Luật F
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Công tác xã hội 2
Danh sách lớp Công tác xã hội 2 - K14
Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định việc biên soạn giáo trình, sách.
Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định chế độ thính giảng.
Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2013-2018).
Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp ĐH K1A hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2013-2018).
Thông báo lịch dạy môn mời giảng HK I năm học 2016-2017 (Thực hiện từ 12/9 - 13/11/2016)
Quyết định v/v điều chỉnh tốt nghiệp Đại học chính quy - Hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Khoa học Môi trường đối với sinh viên Hoàng Thị Dịu
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 08 năm 2016.
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về khoa học Thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị trường học).
Thông báo tuyển sinh ĐH hệ Vừa làm vừa học.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy.
Danh sách lớp học phần Ngôn ngữ Tày Nùng - Ngành Công tác Xã hội
Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Khoa học môi trường
Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Quản lý tài nguyên & môi trường , Địa lý
Thông báo V/v xét duyệt cho SV K11 làm khóa luận tốt nghiệp.
Thông báo Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2016-2017
Thông báo thời gian biểu dạy và học
Danh sách sinh viên K14 trên hệ thống ĐKHP tính đến 10h ngày 28/08/2016
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - BẢN TỔNG HỢP
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Văn học
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Toán giai đoạn 1
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Quản lý tài nguyên môi trường, Địa lý
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Lịch sử
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Khoa học môi trường
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Hóa dược
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Công nghệ sinh học
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Công nghệ kỹ thuật Hóa học
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Ngôn ngữ anh - cử nhân tiếng anh du lịch
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Khoa học quản lý
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Công tác xã hội
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Báo chí
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Luật E
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Luật D
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Luật C
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Luật B
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14 - Lớp Luật A
Thông báo điểm tổng kết HK I giai đoạn 1 lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành CTXH.
Thông báo điểm tổng kết HK V giai đoạn 2 lớp ĐH K2 VLVH ngành CTXH.
Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo điểm tổng kết HK III GDD2 lớp VLVH ngành Công tác Xã hội.
Thông báo điểm tổng kết HK I giai đoạn 1 lớp liên thông K5 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Hóa.
Thông báo điểm tổng kết HK II giai đoạn 1 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K2 hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết HK VI lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điểm tổng kết HK I GĐ 2 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K2 hệ VLVH ngành KHTV.
Thông báo lịch học tập và sinh hoạt đầu khóa năm học 2016-2017 K14 (Từ 15/8 đến 28/8/2016)
Quyết định v/v xét tuyển vào học chính thức đại học hệ chính quy cho các thí sinh thuộc diện 30a, 3T năm học 2016-2017.
Thông báo v/v tổ chức các chương trình ôn tập và luyện thi tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.
Thông báo thời khóa biểu HK I giai đoạn 2 lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK I giai đoạn 2 - lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điều chỉnh và bổ sung thời khóa biểu HK I năm học 2016-2017.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp ĐH K2B ngành CTXH hệ VLVH.
Thông báo V/v ĐKHP HK II năm học 2016-2017
Thông báo lịch học tập và sinh hoạt đầu khóa năm học 2016-2017 K14 (từ 15/8 đến 28/8/2016)
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III - Giai đoạn 2 lớp K1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp khóa 3 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 11.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 12.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 khóa 13.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp ĐH K2A ngành CTXH hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu HK IV - giai đoạn 1 lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo hủy lịch thi và lịch phân công coi thi HK hè đợt 1 năm học 2015-2016.
Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình.
Thông báo thời khóa biểu HK I - giai đoạn 1 lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện
Thông báo Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ hè 2016
Thông báo thời khóa biểu HK I - Giai đoạn I lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định v/v điều chỉnh xếp loại tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên Vũ Hương Ly.
Thông báo điều chỉnh phòng thi học kỳ hè đợt 1 năm học 2015-2016.
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK I năm học 2016-2017 khóa 11
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK I năm học 2016-2017 khóa 12.
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK I năm học 2016-2017 khóa 13.
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ hè 2016.
Thông báo Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện - Thiết bị dạy học.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ II lớp K1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học thư viện.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy - Hệ liên thông từ trình độ Cao đẳng lên ĐH ngành Khoa học Môi trường.
Thông báo điểm thi tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi HK hè đợt 2 năm học 2015-2016.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi HK hè đợt 1 năm học 2015-2016.
Thông báo V/v công khai danh sách ứng viên GS, PGS năm 2016.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K4B hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K4A hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K5 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Hóa học.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K2 hệ Liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học.
Thông báo thời khóa biểu HK III - Giai đoạn 1 lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo Thời khóa biểu HK III lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019)
Thông báo Thời khóa biểu HK IV lớp ĐH K1A hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2015-2019).
Thông báo thời khóa biểu HK III lớp ĐH ngành Luật - Hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp Khóa 3 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo Thời khóa biểu HK II lớp ĐH K1 ngành Khoa học quản lý hệ VLVH
Thông báo Thời khóa biểu HK V lớp K1CB hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Luật.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Công tác xã hội.
Thông báo V/v thực hiện kế hoạch học kì hè, năm học 2015-2016
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến HK hè đợt 1 năm học 2015-2016.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến HK hè đợt 2 năm học 2015-2016.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2014-2019.
Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng, thạc sĩ chuyên ngành Quang học, ngành cử nhân Tiếng Anh của trường ĐHKH.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK VII lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Báo chí (Khóa học 2013-2017)
Thông báo thời khóa biểu HK I - giai đoạn 2 lớp ĐH K2B ngành CTXH - Hệ VLVH.
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp ĐH K2 ngành Công tác Xã hội hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo Thời khóa biểu HK VII lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện (Khóa học 2013-2017).
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2016 hệ chính quy K10
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2016 hệ chính quy K6, K7, K8, K9
Thông báo thời khóa biểu HK hè năm học 2015-2016 đợt 2.
Danh sách SV khóa 10 có đơn xin xét tốt nghiệp và kết quả tích lũy tín chỉ
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thư viện (khóa học 2015-2016) - đợt tháng 4 năm 2016
Thông báo thởi khóa biểu HK hè năm học 2015-2016 đợt 2.
Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 10(2012-2016) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp khóa 3 hệ Liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019).
Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K1 hệ liên thông từ Trình độ CĐ lên ĐH ngành Lịch Sử.
Thông báo lịch thi HK năm học 2015-2016 lớp Luật và Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK II năm học 2015-2016.
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016.
Danh sách thi chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra ngày 31 tháng 5 năm 2016
Danh sách thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra ngày 31 tháng 5 năm 2016 (Trắc nghiệm)
Danh sách thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra ngày 31 tháng 5 năm 2016 (Nghe nói)
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học ngày 31 tháng 05 năm 2016
Thông báo thời khóa biểu HK hè năm học 2015-2016 Đợt 1.
Thông báo số 2 v/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn.
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH khóa 1 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019).
Thông báo lịch thi và phân công coi thi HK II năm học 2015-2016 diện 30A.
Danh sách sinh viên K10 (Khóa học 2012-2016) không đạt giáo dục thể chẩt
Thông báo thời khóa biểu HK VII lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Báo chí.
Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Công tác Xã hội.
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019).
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1 đại học hệ VLVH ngành Luật.
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học ngày 14 tháng 05 năm 2016
Danh sách thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra ngày 14 tháng 5 năm 2016 (Trắc nghiệm)
Danh sách thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra ngày 14 tháng 5 năm 2016 (Nghe nói)
Danh sách thi chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra ngày 14 tháng 5 năm 2016
Thông báo v/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Thông báo v/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho SV các lớp K10
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1 Đại học hệ VLVH ngành Công tác Xã hội.
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn và giao đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên cao học chuyên ngành Toán ứng dụng, văn học Việt Nam. Khóa học 11/2014 - 11/2016
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội (Khóa học 2011-2016) - đợt tháng 03 năm 2016.
Thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông báo V/v phối hợp tuyển sinh, ôn tập, sát hạch cấp chứng chỉ.
Quyết định v/v khen thưởng học viên cao học khóa học 2013-2015.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK II năm học 2015-2016 khóa 13.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK II năm học 2015-2016 khóa 12.
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
Danh sách thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra tháng 5 năm 2016 (Nghe nói)
Danh sách thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra tháng 5 năm 2016 (Trắc nghiệm)
Danh sách thi chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra tháng 5 năm 2016
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt tháng 05 năm 2016
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 11 HK II năm học 2015-2016.
Thông báo về lễ trao bằng thạc sĩ năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu HK II - Giai đoạn 1 lớp K2 (Đợt 2) hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điều chuyển giảng đường HK II năm học 2015-2016.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến HK II năm học 2015-2016 khóa 12.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến HK II năm học 2015-2016 khóa 13.
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thư viện (khóa học 2013-2016)- đợt tháng 04 năm 2016.
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học Thư viện (khóa học 2013-2016)- đợt tháng 04 năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài sinh viên NCKH năm 2016.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK II năm học 2015-2016 khóa 11.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK II năm học 2015-2016 khóa 10.
Thông báo thời khóa biểu HK 1 - Giai đoạn 1 lớp ĐH K2 ngành công tác xã hội - hệ VLVH.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp K2 ĐH hệ VLVH ngành Công nghệ Sinh học.
Danh sách thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra tháng 4 năm 2016 (Nghe nói)
Danh sách thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra tháng 4 năm 2016 (Trắc nghiệm)
Danh sách thi chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra tháng 4 năm 2016
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt tháng 04 năm 2016 (Bổ sung)
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt tháng 04 năm 2016
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến HK II năm học 2015-2016 K11.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến HK II năm học 2015-2016 khóa 10.
Quyết định v/v công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2016 cho 92 sinh viên.
Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2016.
Thông báo V/v thực hiện kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K10 hệ chính quy.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ VII lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật (khóa học 2013-2018)
Thông báo thời khóa biểu học kỳ VII lớp ĐH K1A hệ VLVH ngành Luật (khóa học 2013-2018)
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2015-2016.
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2016
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2015.
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2016
Thông báo lịch thi HK I năm học 2015-2016 lớp Luật và quản trị dịch vụ Du lịch & lữ hành.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016 diện 30A.
Thông báo v/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn.
Thông báo v/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ.
Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK II năm học 2015-2016 khóa 13.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp ĐH K3 ngành Luật - Hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp K5 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Hóa học.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp ĐH K1 ngành Khoa học Quản lý - hệ VLVH.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quang học
Thông báo V/v tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016.
Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016.
Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho học viên cao học đợt tháng 12 năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019)
Thông báo v/v thực hiện chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với SV cử tuyển và diện 30a, 3T hệ chính quy.
Thông báo V/v kết luận của HĐ KH- ĐT phiên họp ngày 21/1/2016.
Thông báo thời khóa biểu HK II năm học 2015-2016 khóa 13.
Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K1 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Lịch sử.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K4B hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K4A hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K2 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Hóa học.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K2 (Đợt 2) hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định v/v ấn định tên đề tài và GVHD khóa luận tốt nghiệp cho SV khóa 10.
Thời khóa biểu dự kiến HK II năm học 2015-2016 khóa 13.
Thông báo thời khóa biểu đăng ký dạy bù HK II năm học 2015-2016.
Thông báo điều chỉnh phân công coi thi khóa 13 HK I năm học 2015-2016.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành Khoa học thư viện, hình thức đào tạo VLVH.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện, hình thức đào tạo VLVH.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện, hình thức đào tạo VLVH.
Thông báo v/v học viên quá hạn thời gian học tập và bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Thông báo v/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn.
Thông báo vv hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo vệ luận văn ThS.
Danh sách Thi chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra - đợt tháng 01/2016
Danh sách Thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra - Phần trắc nghiệm - đợt tháng 01/2016
Danh sách Thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra - Phần nghe nói - đợt tháng 01/2016
Quyết định cử cán bộ hướng dẫn và giao đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương Pháp Toán sơ cấp, Toán ứng dụng, khóa học 6/2014-6/2016.
Thông báo V/v thực hiện kế hoạch đào tạo.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III lớp ĐH khóa 1 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2015-2019)
Thông báo điều chỉnh và bổ sung thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ I năm học 2015-2016 diện 30A.
Danh sách thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 khóa 13
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016 khóa 11.
Thông báo V/v quy định thời gian đào tạo cho SV Khóa 7.
Thông báo V/v tổng kết công tác tuyển sinh 2015 và phương hướng năm 2016.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II - Giai đoạn 2 lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2015-2016 khóa 13.
Thông báo V/v tổ chức hướng dẫn sinh viên K 13 sử dụng hệ thống IU.
Thông báo V/v triển khai rà soát tên đề tài KLTN và phân công GV hướng dẫn KLTN cho SV K10
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016.
Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ II năm học 2015-2016.
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK II năm học 2015-2016 khóa 11.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016 khóa 12.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I - giai đoạn 2 lớp K1 hệ liên thông từ trình độ Trung cấp lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019)
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 13.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp ĐH K2 ngành Công tác xã hội - Hệ VLVH.
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ II lớp ĐH K3 ngành Luật - Hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016 khóa 10.
Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH.
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2015-2016 khóa 12.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Luật học Thái Nguyên
Thông báo v/v tập chung và học đối với sinh viên lớp đại học hệ VLVH ngành Luật K1 Hà Giang, khóa học 2014-2019.
Lịch thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt tháng 11 năm 2015
Danh sách Thi chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra - đợt tháng 11/2015
Danh sách Thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra - Phần trắc nghiệm - đợt tháng 11/2015
Danh sách Thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra - Phần nghe nói - đợt tháng 11/2015
Thông báo điều chỉnh phòng thi Khóa 12 học kỳ I năm học 2015-2016.
Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 13.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ VI lớp ĐH Khóa 1 hệ VLVH ngành Báo chí ( Khóa học 2013-2017).
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2015-2016 khóa 10.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp K1HD hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điều chỉnh hình thức thi khóa 10 học kỳ I năm học 2015-2016.
Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 11 học kỳ I năm học 2015-2016.
Thông báo điều chỉnh ca thi khóa 12 học kỳ I năm học 2015-2016.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 12
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 10.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 11.
Thông báo v/v tổ chức thi và cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu Châu Âu áp dụng trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành không chuyên tiếng Anh.
Thông báo thời khóa biểu lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện - Thiết bị dạy học - Quảng Ninh
Thông báo thời khóa biểu lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện - Thiết bị dạy học - Ninh Bình
Thông báo thời khóa biểu lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện - Thiết bị dạy học - Vinh
Thông báo thời khóa biểu lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện - Thiết bị dạy học - Quảng Ninh
Thông báo ôn và thi tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH hệ chính quy đợt tháng 11/2015.
Thông báo ôn và thi tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 11/2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I - Giai đoạn 1 lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 10 năm 2015.
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học Thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị trường học)
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III lớp K3 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp ĐH K2 ngành Công tác xã hội - hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp ĐH K3 ngành Luật - Hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ VII lớp K2 ĐH hệ VLVH ngành Công nghệ sinh học.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ VI lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Báo chí.
Thông báo v/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo vệ luận văn ThS.
Thông báo số 2 v/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn ThS.
Thông báo v/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn ThS.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II - giai đoạn 1 lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III lớp K1 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV - giai đoạn 3 lớp khóa 2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 12
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 11.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 10.
Lịch thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt tháng 10 năm 2015
Danh sách Thi chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra - đợt tháng 10
Danh sách Thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra - Phần trắc nghiệm - đợt tháng 10
Danh sách Thi chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra - Phần nghe nói - đợt tháng 10
Quyết định v/v công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 9/2015.
Quyết định v/v công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tuyển sinh tháng 9 năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 13 điều chỉnh và bổ sung.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp ĐH khóa 2 hệ VLVH ngành Luật ( Khóa học 2014-2019).
Thông báo thời khóa biểu đăng ký dạy bù học kỳ I năm học 2015-2016.
Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho SV khóa 10.
Thông báo V/v kết quả TS sau đại học và lịch họp HĐTS SĐH đợt 9/2015.
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn và giao đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam 2014-2016.
Quyết định v/v xét cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với những SV khóa 10, 11,12 năm học 2014-2015.
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn và giao đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Công nghệ Sinh học khóa học 2014-2016.
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về khoa học thư viện.
Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học Thư viện.
Thông báo Thời Khóa Biểu học kỳ V lớp K1 hệ Liên thông từ Trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2015 - Đợt 1 cho học viên khóa 2013 - 2015
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đại học năm học 2015-2016.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét SV làm khóa luận tốt nghiệp ĐH năm họ 2015-2016.
Thông báo về lễ trao bằng Tiến sĩ, thạc sĩ năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III lớp K1 đại học hệ VLVH ngành Công tác Xã hội.
Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH ngành Khoa học quản lý.
Quyết định v/v khen thưởng học viên cao học khóa học 5/2013 - 6/2015.
Thông báo về Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 13 (Áp dụng từ 17/9/2015).
Thông báo thời khóa biểu học kỳ VI lớp đại học K1B hệ VLVH ngành Luật ( Khóa học 2013-2018).
Thông báo thời khóa biểu học kỳ VI lớp đại học K1A hệ VLVH ngành Luật (khóa học 2013-2018)
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp K1 đại học hệ VLVH ngành Công tác Xã hội.
Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học đợt tháng 9 năm 2015
Kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2015
Chương trình đào tạo học kỳ I năm học 2015 - 2016 khóa 13
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Xã hội học đại cương Lớp học phần : GES121(115)_L07
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Xã hội học đại cương Lớp học phần : GES121(115)_L06
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Xã hội học đại cương Lớp học phần : GES121(115)_L05
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Xã hội học đại cương Lớp học phần : GES121(115)_L04
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Xã hội học đại cương Lớp học phần : GES121(115)_L03
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Xã hội học đại cương Lớp học phần : GES121(115)_L02
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Xã hội học đại cương Lớp học phần : GES121(115)_L01
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L05_1AB
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L05_TH3
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L05_TH2
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L05_TH1
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L04_TH3
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L04_1DA
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L04_TH2
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L04_TH1
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L03_1DC
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L03_TH3
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L03_TH1
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L02_121
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L02_TH3
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L02_TH2
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tin học đại cương Lớp học phần : GIF131(115)_L02_TH1
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tiếng Việt thực hành Lớp học phần : PVN221(115)_L08
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tiếng Việt thực hành Lớp học phần : PVN221(115)_L07
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tiếng anh 1 Lớp học phần : ENG141(115)_L07
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tiếng anh 1 Lớp học phần : ENG141(115)_L06
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tiếng anh 1 Lớp học phần : ENG141(115)_L05
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tiếng anh 1 Lớp học phần : ENG141(115)_L04
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tiếng anh 1 Lớp học phần : ENG141(115)_L03
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tiếng anh 1 Lớp học phần : ENG141(115)_L02
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Thống kê xã hội học
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tâm lí học đại cương Lớp học phần : GEP221(115)_L10
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Tâm lí học đại cương Lớp học phần : GEP221(115)_L09
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Phương pháp luận NCKH MSR121(115)_L06
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Phương pháp luận NCKH MSR121(115)_L05
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Phương pháp luận NCKH MSR121(115)_L04
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin Lớp học phần : MLP151(115)_L06
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin Lớp học phần : MLP151(115)_L05
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin Lớp học phần : MLP151(115)_L04
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin Lớp học phần : MLP151(115)_L03
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin Lớp học phần : MLP151(115)_L02
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin Lớp học phần : MLP151(115)_L01
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Nhập môn Khoa học Du lịch
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Mỹ học đại cương Ngôn ngữ Tày Nùng 1 Lớp học phần : TNE231(115)_L04
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Mỹ học đại cương Ngôn ngữ Tày Nùng 1 Lớp học phần : TNE231(115)_L03
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Mỹ học đại cương Ngôn ngữ Tày Nùng 1 Lớp học phần : TNE231(115)_L02
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Mỹ học đại cương Ngôn ngữ Tày Nùng 1 Lớp học phần : TNE231(115)_L01
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Mỹ học đại cương
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Lý luận về nhà nước và pháp luật Lớp học phần : MCI141(115)_L03
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Lý luận về nhà nước và pháp luật Lớp học phần : MCI141(115)_L02
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Lý luận về nhà nước và pháp luật Lớp học phần : MCI141(115)_L01
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Logic học đại cương Lớp học phần : LOG222(115)_L08
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Logic học đại cương Lớp học phần : LOG222(115)_L07
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Logic học đại cương Lớp học phần : LOG222(115)_L06
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Lịch sử văn minh thế giới
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Hóa đại cương Lớp học phần : GEC131(115)_L05
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Hóa đại cương Lớp học phần : GEC131(115)_L04
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Giáo dục thể chất 1 Lớp học phần : PHE131(115)_L08
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Giáo dục thể chất 1 Lớp học phần : PHE131(115)_L06
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Giáo dục thể chất 1 Lớp học phần : PHE131(115)_L05
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Giáo dục thể chất 1 Lớp học phần : PHE131(115)_L04
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Giáo dục thể chất 1 Lớp học phần : PHE131(115)_L03
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Giáo dục thể chất 1 Lớp học phần : PHE131(115)_L02
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Giáo dục thể chất 1 Lớp học phần : PHE131(115)_L01
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Giải tích B
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Giải tích A1
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Đại số tuyến tính và hình giải tích B Lớp học phần : LAA131(115)_L03
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Đại số tuyến tính và hình giải tích B Lớp học phần : LAA131(115)_L02
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Đại số tuyến tính & hình học giải tích A1
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Dân tộc học đại cương
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Dẫn luận ngôn ngữ
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam Lớp học phần : VCF121(115)_L09
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam Lớp học phần : VCF121(115)_L08
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam Lớp học phần : VCF121(115)_L07
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam Lớp học phần : VCF121(115)_L06
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Cơ sở lý luận báo chí truyền thông
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Chính trị học đại cương
Danh sách lớp học phần k13 môn học: Các khoa học trái đất
Danh sách lớp học phần k13
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 khóa 13
Thông báo V/v xét duyệt cho sinh viên K10 làm khóa luận tốt nghiệp
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IX lớp Đại học khóa 1 hệ VLVH ngành công tác xã hội
Lịch thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2015
Danh sách thi chuẩn đầu ra tin học đợt tháng 9 năm 2015
Danh sách thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2015. Phần thi: Trắc nghiệm
Danh sách thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2015. Phần thi: Nói
Danh sách thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2015. Phần thi: Nghe hiểu
Thông báo V/v bố trí giảng đường Đại học lớp năm học 2015-2016.
Thông báo v/v xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy, đợt 2 đối với thí sinh đăng ký dựa trên Học bạ THPT.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2015
Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2015-2016.
Thông báo về kế hoạch nhập học cho đối tượng thuộc diện 30a năm 2015.
Đề án tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015
Thông báo V/v chuẩn bị văn bản, hồ sơ tài liệu phục vụ công tác thanh tra của Bộ GD&ĐT
Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2015-2016 bổ sung.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I giai đoạn 2 lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV giai đoạn 2 lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 12
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 11
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 10
Thông báo V/v kê khai giờ giảng năm học 2014-2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Luật học.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K2QN hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành khoa học Thư viện
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K1CB hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp K1HB hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư Viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2015-2016
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét cảnh báo học tập, thôi học và buộc thôi học hệ chính quy năm học 2014-2015.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét cảnh báo học tập, thôi học và buộc thôi học hệ chính quy năm học 2014-2015.
Thông báo v/v xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy, đợt 1 đối với thí sinh đăng ký dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K1 hệ liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Lịch Sử.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK I giai đoạn 2 lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK I - giai đoạn 1 lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 12.
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 11
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 10
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp ĐH khóa 1 hệ VLVH ngành Luật (khóa học 2015-2019).
Thông báo V/v công khai danh sách đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2015.
Thông báo điều chỉnh hình thức thi học kỳ hè năm học 2014-2015.
Quyết định v/v điều chỉnh xếp loại tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2015.
Thông báo điều chỉnh phân công coi thi học kỳ hè năm học 2014-2015.
Thông báo điều chỉnh thời gian làm bài và phòng thi học kỳ hè năm học 2014-2015.
Thông báo lịch thi chính thức học kì hè năm học 2014-2015.
Quyết định bổ sung, sửa chữa một số nội dung trong Quy định về công tác quản lý đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-ĐHTN ngày 26/08/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
Quyết định bổ sung, sửa chữa một số nội dung trong Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 1131/QĐ-ĐHTN ngày 30/07/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
Thông báo v/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Thông báo v/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn.
Quyết định v/v xét tuyển vào học chính thức đại học hệ chính quy cho các thí sinh thuộc diện 30a năm học 2014-2015.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K1 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Lịch Sử.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV - giai đoạn lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV - Giai đoạn 1 lớp Khóa 2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K1HD hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2015
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015 lớp cử nhân Văn học khóa học (2011-2015) - Hệ chính quy
Danh sách tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015 Hệ Chính quy K8
Danh sách tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015 Hệ Chính quy K7
Danh sách tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015 Hệ Chính quy K6
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III lớp đại học khóa 2 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019).
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III lớp K1CB hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III lớp K2QN hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K1HB hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo tuyển sinh sau ĐH đợt 2 năm 2015.
Thông báo v/v tổ chức các kỳ thi tiếng Anh KET, PET, FCE và CAE Quốc tế theo khung Châu Âu, trong tháng 7 năm 2015 tại Trung tâm phát triển nguồn lực Ngoại ngữ.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét kết quả học tập cho đối tượng tuyển sinh thuộc diện 30a năm học 2014-2015.
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2015.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2014-2015 (bổ sung).
Thông báo thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bổ sung).
Danh sách xét tốt nghiệp K9 đợt tháng 06 năm 2015
Thông báo V/v kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2014-2015 bổ sung.
Thông báo thời khóa biểu dự kiến học kỳ hè năm học 2014-2015 đợt 2.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K3 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K1 hệ liên thông từ trình độ Trung cấp lên Đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K1 Đại học hệ VLVH ngành Luật học.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K1 Đại học hệ VLVH ngành Công tác Xã hội.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I - giai đoạn 1 lớp K2 hệ liên thông từ trình độ Trùn cấp lên Đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo điều chỉnh lịch thi các lớp cải thiện 2015.
Thông báo v/v tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu Châu Âu áp dụng trong đào tạo ThS, TS các ngành không chuyên tiếng Anh.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2014-2015.
Thông báo điều chỉnh lịch thi các lớp cải thiện 2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K3 hệ liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Toán học.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K1 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Khoa học Thư viện
Kết quả thi cao học đợt thi tháng 4/2015
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện đạt chứng chỉ GDTC đợt xét 1
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt chứng chỉ GDTC đợt xét 1
Thông báo thời khóa biểu dự kiến học kỳ hè năm học 2014-2015 đợt 1.
Thông báo lịch thi các lớp cải thiện 2015.
Danh sách thi học kỳ II năm học 2014 - 2015 khóa 12
Danh sách thi học kỳ II năm học 2014 - 2015 khóa 11
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II khóa 10 năm học 2014-2015.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II khóa 11 năm học 2014-2015.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II khóa 12 năm học 2014-2015
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III lớp đại học khóa 1 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2015)
Thông báo điều chỉnh phòng thi K11 học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo V/v triển khai kế hoạch cập nhật chương trình đào tạo đại học.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho SV các lớp K9.
Thông báo điều chỉnh ca thi K12 học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo điều chỉnh hình thức thi K11 học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo V/v thực hiện khảo sát thực trạng hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam.
Thông báo V/v tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I giai đoạn 2 lớp K1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ II năm học 2014-2015 diện 30A.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp đại học khóa 1 hệ VLVH ngành Báo chí (khóa học 2013-2017).
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp đại học khóa 1 hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện (Khóa học 2013-2017).
Quyết định v/v ban hành "Quy định học cùng lúc hai chương trình đại học, cao đẳng tại Đại học Thái Nguyên".
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp đại học K1B hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2013-2018).
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp đại học K1A hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2013-2018)
Quyết định v/v giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo "Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020"
Thông báo v/v quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên
Quyết định v/v ban hành "Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên"
Thông tư Ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
Thông báo điều chỉnh ca thi K9 học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo điều chỉnh phòng thi K9 học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II khóa 9 năm học 2014-2015 bổ sung.
Quyết định v/v buộc thôi học và xóa tên học viên Như Thúy Hà
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp đại học khóa 1 hệ VLVH ngành Công tác Xã hội.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ VIII lớp đại học khóa 1 hệ VLVH ngành Công tác Xã hội.
Thông báo lịch thi dự kiến học kỳ II năm học 2014-2015 khóa 12.
Thông báo lịch thi dự kiến học kỳ II năm học 2014-2015 khóa 11.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II khóa 9 năm học 2014-2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III - giai đoạn 2 lớp khóa 2 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp K2V hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV giai đoạn 1 lớp K1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định v/v công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung Châu Âu tham chiếu áp dụng trong đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp Đại học khóa 1 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2015-2019)
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp K1 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Lịch sử.
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện năm học 2014-2015.
Thực hiện kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho SV K9 hệ chính quy.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo V/v tổ chức cho SV K9 thi lại học phần GDTC.
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2014.
Thông báo về lễ trao bằng thạc sĩ cho các học viên khóa 6 (2012-2014)
Thông báo thời khóa biểu Lớp tiếng Anh trình độ B1 (Chuẩn khung Châu Âu) đối với CBVC.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2015.
Danh sách sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2015 hệ chính quy
Quyết định v/v thành lập Ban tư vấn tuyển sinh năm 2015.
Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi các lớp cải thiện 2015.
Thông báo lịch thi dự kiến HK II năm học 2014-2015 khóa 10.
Thông báo lịch thi dự kiến HK II năm học 2014-2015 khóa 9.
Thông báo V/v xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2015-2016
Thông báo v/v thi tuyển sinh đợt tháng 3 năm 2015.
Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2015.
Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015.
Thông báo v/v tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu Châu Âu áp dụng trong đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành không chuyên tiếng
Thông báo V/v thay đổi kế hoạch đào tạo.
Thông báo thời khóa biểu các lớp ôn văn hóa diện 30A HK II năm học 2014-2015.
Thông báo thời khóa biểu dự kiến các lớp ôn văn hóa diện 30A HK II năm học 2014-2015.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV, giai đoạn 2 lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Báo chí ( Khóa học 2013-2017).
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV, giai đoạn 2. Lớp ĐH khóa 1 hệ VLVH ngành Khoa học thư viện (khóa 2013-2017)
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014 - 2015 khóa 12
Thông báo thời khóa biểu HK II năm học 2014-2015 các lớp mở riêng cho SV K6,7,8
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp đại học Khóa 2 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019).
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp Đại học khóa 1 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019).
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1 Đại học hệ VLVH ngành Báo chí.
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1 đại học hệ VLVH ngành Luật học.
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K1 đại học hệ VLVH ngành Luật học.
Thông báo V/v triển khai rà soát tên đề tài KLTN và phân công GV hướng dẫn KLTN cho SV K9
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015.
Thông báo V/v xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016
Thông báo tuyển sinh sau Đại học đợt 1 năm 2015.
Thông báo lịch thi và phân công coi thi HKI năm học 2014-2015 diện 30A.
Quyết định v/v Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của SV trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK II năm học 2014-2015.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K1 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K1 Đại học hệ VLVH ngành Luật học.
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K3 hệ liên thông từ tình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học.
Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K1HD hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK II năm học 2014-2015 khóa 12.
Thông báo thời khóa biểu HK II năm học 2014-2015 khóa 11
Thông báo thời khóa biểu HK II năm học 2014-2015 khóa 10.
Thông báo thời khóa biểu HK II năm học 2014-2015 khóa 9.
Thông báo V/v xét tuyển sinh viên tham gia Chương trình Du học tại Hàn Quốc cấp học bổng năm 2015.
Quyết định v/v thay đổi môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.
Thông báo điều chỉnh phòng thi K10 HK I năm học 2014-2015.
Thông báo điều chỉnh phòng thi K9 HK I năm học 2014-2015.
Thông báo bổ sung lịch thi và phân công coi thi K11 HK I năm học 2014-2015.
Thông báo phân công coi thi HK I khóa 12 năm học 2014-2015.
Thông báo lịch thi chính thức HK I khóa 12 năm học 2014-2015.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật và thông báo nhập học
Thông báo điều chỉnh lịch thi và phân công coi thi K10 HK I năm học 2014-2015.
Thông báo lịch thi dự kiến HK I năm học 2014-2015 Khóa 12.
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK II năm học 2014-2015 khóa 11.
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK II năm học 2014-2015 khóa 10.
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK II năm học 2014-2015 khóa 9
Thông báo phân công coi thi HK I khóa 11 năm học 2014-2015.
Thông báo phân công coi thi HK I khóa 10 năm học 2014-2015.
Thông báo phân công coi thi HK I khóa 9 năm học 2014-2015.
Thông báo V/v chuẩn bị cho buổi Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2014
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2014 -2015 đợt (Bổ sung)
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2014-2015 đợt 2 (Bổ sung)
Thông báo Lich thi dự kiến HK I năm học 2014-2015 khóa 10
Thông báo lịch thi dự kiến HK I năm học 2014-2015 Khóa 11
Thông báo lịch thi dự kiến HK I năm học 2014-2015 K9
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2014-2015 (đợt 2)
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2014
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2014
Thông báo thời khóa biểu dự kiến các lớp cải thiện HK I năm học 2014-2015 (đợt 2)
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2014
Thông báo kế hoạch đào tạo hệ liên thông ngành Khoa học Môi trường
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014-2015 K12, nguyện vọng 2 đợt 2
Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho SV khóa 9
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu HK I năm học 2014-2015
Thông báo thời khóa biểu các lớp ôn văn hóa HK I năm học 2014-2015
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015 Khóa 12 (Nguyện vọng 2)
Thông báo v/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ
Thông báo v/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn
Thông báo kế hoạch dạy môn cuốn chiếu học kỳ I năm học 2014-2015 (Thời gian thực hiện từ 21/09/2014-28/09/2014)
Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2014
Thông báo điểm trúng tuyển NV2 và thời gian nhập học
Thông báo thời gian biểu dạy và học
Quyết định v/v cho phép SV Phạm Thị Thảo Anh học ngành 2
Quyết định v/v cho phép sinh viên Nông Thị Ngân học ngành 2
Quyết định v/v cho phép sinh viên Triệu Thị Hạnh học ngành 2
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 K12 NV1
Thông báo V/v lập danh sách phân chuyên ngành của sinh viên K9
Thông báo về kế hoạch nhập học cho thí sinh thuộc diện 30A trúng tuyển chính thức vào trường Đại học Khoa học năm 2014
Về việc xét duyệt cho sinh viên K9 làm khóa luận tốt nghiệp
Thông báo v/v mở lớp tiếng Anh giao tiếp và Ngữ pháp tiếng Anh
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK I năm học 2014-2015 Khóa 12
Thông báo v/v tổ chức kỳ thi IELTS - Đợt tháng 9 năm 2014
Quyết định v/v thành lập Ban tuyển sinh và Tổ giúp việc cho Ban tuyển sinh đại học chính quy năm 2014
Thông báo điểm tham gia xét tuyển vào học Đại học các ngành thuộc trường Đại học Khoa học đối với thí sinh thuộc khu vực Tây bắc, kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014
Thông báo thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2014-2015 khóa 10
Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2014-2015 khóa 11
Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2014-2015 Khóa 9
Thông báo phân công coi thi học kỳ hè năm học 2013-2014 (Bổ sung).
Thông báo lịch thi các lớp cải thiện kỳ hè 2013-2014 (Bổ sung)
Thông báo V/v đăng ký học phần HKI năm học 2014-2015
Thông báo v/v bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ
Thông báo V/v góp ý bản dự thảo "Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên"
Thông báo V/v cập nhật chương trình đào tạo thạc sĩ
Thông báo về kế hoạch nhập học cho đối tượng trúng tuyển thuộc diện 30A năm 2014
Thông báo V/v đăng ký học phần học kỳ I năm học 2014 - 2015
Quyết định v/v xét tuyển vào học chính thức đại học hệ chính quy cho các thí sinh thuộc diện 30A năm học 2013-2014
Thông báo lịch thi chính thức HK hè năm học 2013-2014 đợt 1, đợt 2
Thông báo phân công coi thi HK hè năm học 2013-2014 đợt 1, đợt 2
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ hè năm học 2013-2014(Bổ sung)
Thông báo lịch thi dự kiến HK hè năm học 2013-2014 đợt 2
Thông báo lịch thi dự kiến HK hè năm học 2013-2014 đợt 1
Thông báo lịch dạy bù tuần 7 HK hè năm học 2013-2014 (Thực hiện từ ngày 14/7/2014 đến 20/7/2014)
Thông báo lịch dạy bù tuần 8 HK hè năm học 2013-2014 (Thực hiện từ ngày 21/7/2014 đến 27/7/2014)
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK I năm học 2014-2015 khóa 9
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK I năm học 2014-2015 khóa 11
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK I năm học 2014-2015 khóa 10
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét kết quả học tập cho đối tượng tuyển sinh thuộc diện 30A năm học 2013-2014
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét kết quả học tập cho đối tượng tuyển sinh thuộc diện 30A năm học 2013-2014
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK hè năm học 2013-2014 (Bổ sung).
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK hè năm học 2013-2014
Thông báo lịch dạy bù tuần 4 HK hè năm học 2013-2014 (Thực hiện từ ngày 23/6/2014 đến 29/6/2014)
Quyết định v/v cộng nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 8 học kỳ II năm học 2013-2014
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2013 - 2014 đợt 2
Thông báo lịch dạy bù tuần 3 HK hè năm học 2013-2014 (Thực hiện từ ngày 16/6/2014 đến 22/6/2014)
Thông báo v/v hủy học phần học kỳ hè năm học 2013-2014 của sinh viên chưa nộp tiền học phí
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Lễ khai giảng và đón tiếp học viên cao học đợt tháng 4 năm 2014
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2014
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2014
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2014
Hướng dẫn, thủ tục và mẫu giấy ủy quyền nhận bằng thạc sĩ tốt nghiệp năm 2013
Thông báo V/v chuẩn bị cho buổi Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2014
Thông báo về trao bằng thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp năm 2013
Thông báo lịch thi bổ sung K11 HK II năm học 2013-2014
Thông tin về kết quả học tập của các Sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2014 (Mọi ý kiến phản hồi: Gửi về Phòng Đào tạo (bằng văn bản) trước 17g30 ngày 12/6/2014)
Thông báo điều chỉnh phòng thi diện 30A Học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo lịch dạy bù tuần 2 HK hè năm học 2013-2014(Thực hiện từ ngày 09/6/2014 đến 15/06/2014)
Thông báo V/v thay đổi giảng đường HK hè năm học 2013-2014
Thông báo V/v thực hiện kế hoạch giảng dạy HP
Thông báo V/v ra đề thi diện 30A học kì 2, năm học 2013-2014
Kế hoạch dạy bù Tuần 1 học kỳ hè năm học 2013 - 2014(Thực hiện từ 02/06/2014 đến 08/06/2014)
Thông báo V/v điều chỉnh phòng thi K10 Học kỳ II năm học 2013 - 2014
Thông báo lịch thi HK II năm học 2013-2014 diện 30A
Thông báo lịch thi bổ sung HK II năm học 2013-2014
Thông báo điều chỉnh phòng thi, ca thi K11 HKII năm học 2013-2014
Thông báo điều chỉnh số tín chỉ môn thi K10 HK II năm học 2013-2014
Thông báo kế hoạch dạy bù tuần 14 HK 2 năm học 2013-2014 (Thực hiện từ ngày 19/5/2014 đến 25/5/2014)
Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Thông báo V/v thực hiện kế hoạch giảng dạy học phần
Thông báo kế hoạch dạy bù tuần 13 HK 2 năm học 2013-2014 (Thực hiện từ ngày 12/5/2014 đến 18/05/2014)
Thông báo V/v tổ chức cho SV K8 thi lại học phần GDTC
Thông báo V/v bố trí giảng đường bảo vệ KLTN khóa 8
Thông báo thời khóa biểu HK hè năm học 2013-2014 đợt 1
Thông báo thời khóa biểu HK hè năm học 2013-2014 đợt 2
Thông báo danh sách các lớp học phần hủy do không đủ số lượng sinh viên đăng ký HK hè năm 2013-2014
Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè 2014
Quyết định v/v thành lập HĐ chấm khóa luận tốt nghiệp cho SV các lớp K8
Thông báo v/v học cải thiện môn học GDQP, AN
Thông báo phân công coi thi K10 HK II năm học 2013-2014
Thông báo V/v thay đổi giảng đường HK II năm học 2013-2014
Thông báo phân công coi thi K11 HK II năm học 2013-2014
Thông báo bổ sung lịch thi K8 HK II năm học 2013-2014
Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2014 đối với SV khóa 6,7,8
Thông báo lịch thi chính thức K10 HKII năm học 2013 - 2014
Thông báo lịch thi chính thức K11 HK II năm học 2013-2014
Thông báo thay đổi giảng đường HK II năm học 2013-2014 (Thực hiện từ ngày 28/4/2014 đến 18/5/2014)
Thông báo điều chỉnh lịch thi K9 lần 2 KH II năm học 2013-2014
Thông báo V/v triển khai công tác coi, chấm thi học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo V/v thực hiện khối lượng giảng dạy HP
Thông báo V/v thực hiện kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho SV K8 hệ chính quy
Thông báo V/v đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2013 - 2014
Quyết định v/v xét tuyển vào học chính thức đại học hệ chính quy cho các thí sinh hưởng chính sách đặc thù đối với khu vực Tây Bắc năm 2013
Về việc phân công coi thi chính thức K9 học kỳ II năm học 2013-2014
Về việc phân công coi thi chính thức K8 học kỳ II năm học 2013-2014
Về việc điều chỉnh lịch thi K9 học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo lịch thi chính thức K9 HKII năm học 2013-2014
Thông báo lịch thi chính thức K8 HK II năm học 2013-2014
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK hè năm học 2013-2014 đợt 2
Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK hè năm học 2013-2014 đợt 1
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét kết quả học tập cho thí sinh hưởng chính sách đặc thù đối với khu vực Tây Bắc năm học 2013-2014
Thồn báo V/v thực hiện kiểm tra giữa HP các khóa 8,10,11
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2014
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu các lớp cải thiện HK II năm học 2013-2014
Quyết định v/v thành lập Ban tư vấn tuyển sinh và Tổ giúp việc cho Ban tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2014
Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2014.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2014.
Tổng kết điểm giáo giục quốc phòng K8
Thông báo V/v chuyển giảng đường học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu HK II năm học 2013-2014 diện 30A (Áp dụng từ 10/03/2014)
Thông báo V/v thực hiện kế hoạch đào tạo
Thông báo V/v chuẩn bị để xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2014
Thông báo V/v lập danh sách các học phần của các khóa học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo V/v chuyển giảng đường học kỳ II năm học 2013-2014
Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2013-2014 diện 30A
Thông báo về việc xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2014-2015
Thông báo về việc kiểm tra giữa học phần K9
Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện Học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2014
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014 khóa 11.
Thông báo thời khoá biểu dự kiến học kỳ II - năm học 2013-2014 diện 30A
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014 Khóa 9
Thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK II năm học 2013-2014
V/v xét tốt nghiệp đợt III tháng 03 năm 2014 đối với sinh viên khóa 6,7
Thông báo V/v ĐK học phần HKII năm học 2013-2014
Thông báo V/v đăng ký học phần HKII năm học 2013-2014
Thông báo thời khóa biểu HK II năm học 2013-2014 khóa 10 bổ sung
Thông báo Bảng điểm toàn khoa học lớp Nghiệp vụ Sư phạm K11
Thông báo v/v giảng dạy học phần Phương pháp nghiên cứu Khoa học
Thông báo kết quả ĐKHP học kỳ II năm học 2013-2014 khóa 6,7,8,9,10
Thông báo thời khóa biểu dự kiến các lớp cải thiện HK II năm học 2013-2014
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu HK II năm học 2013-2014
Dự kiến thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK II năm học 2013-2014
Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 11 học kỳ 1 năm học 2013 - 2014
Thông báo lịch phân công coi thi HKI (2013 - 2014) K11
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014 khóa 10
Thông báo thời khóa biểu HK II năm học 2013-2014 khóa 9
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu HK II năm học 2013-2014 khóa 8 (Áp dụng từ 23/12/2013)
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014 khóa 8
Thông báo V/v triển khai rà soát tên đề tài KLTN và phân công GV hướng dẫn KLTN cho sinh viên K8
Lịch sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2013-2014 khóa 11
Thông báo phân công coi thi khóa 8 đợt 2 học kỳ I năm học 2013-2014
Thông báo lịch thi khóa 8 đợt 2 học kỳ I năm học 2013-2014
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và Tổ tập huấn sử dụng phần mềm IU cho Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên khóa 11
Thông báo V/v tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm IU cho Giáo viên chủ nhiệm và Sinh viên Khóa 11
Thông báo V/v công khai đề cương môn học
Quyết định v/v điều chỉnh kết quả rèn luyện vủa sinh viên khóa 8 học kỳ II năm học 2012-2013
Quyết định v/v điều chỉnh kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 8,10 học kỳ II năm học 2012-2013
Thông báo điều chỉnh phòng thi cho khóa 9 học kỳ I năm học 2013-2014
Thông báo thay đổi giảng đường học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Thực hiện từ ngày 25/11/2013).
Quyết định về việc công nhật thí sinh trúng tuyển ngành công tác xã hội hình thức đạo tạo vừa làm vừa học
Thông báo điều chỉnh phòng thi cho khóa 10 học kỳ I.
Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2013-2014 (Bổ sung)
Thông báo phân công coi thi khóa 8 học kì I năm học 2013-2014 đợt I.
Thông báo phân công coi thi khóa 10 học kì I năm học 2013-2014.
Thông báo phân công coi thi khóa 9 học kỳ I năm học 2013-2014.
V/v thực hiện kiểm tra giữa HP khóa 11.
V/v triển khai kế hoạch HKII năm học 2013-2014
Thông báo về kế hoạch khai giảng các lớp tiếng Anh giành cho cán bộ giảng viên trường Đại học Khoa học
Về việc điều chỉnh lịch sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2013-2014
Thông báo V/v xác định hình thức thi kết thúc học phần
Thông báo v/v thực hiện kế hoạch đào tạo
Quyết định về việc cử cán bộ kiêm nhiệm công tác trợ lý đào tạo và nghiên cứu khoa học cấp khoa, bộ môn
Thông báo về hình thức thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2013-2014
V/v tính giờ cho các học phần thi theo hình thức tiểu luận
V/v thực hiện kế hoạch đào tạo
V/v Triển khai tài liệu GD của GV
Thông báo phân công coi thi học kỳ hè năm học 2012-2013 đợt II.
Thông báo về kế hoạch nhập học đối với các sinh viên diện đối tượng tuyển sinh thuộc 62 huyện nghèo và thí sinh hưởng chính sách đặc thù đối với khu vực Tây Bắc năm 2012
Thông báo V/v đăng ký khối lượng học tập HKI năm học 2013-2014
Thông báo phân công coi thi học kỳ hè năm học 2012-203 đợt I
Quyết định v/v xét tuyển vào học chính thức đại học chính quy với các thí sinh hưởng chính sách đặc thù đối với khu vực Tây Bắc năm 2012
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2013
Thông báo kết quả diện 3T và 62 huyện nghèo.
Quyết định v/v xét tuyển vào học chính thức đại học chính quy với các thí sinh hưởng chính sách đặc thù đối với khu vực Tây Bắc và đối tượng tuyển sinh thuộc 62 huyện nghèo năm 2012.
Quyết định về việc xét tuyển vào học chính thức đại học chính quy với các thí sinh hưởng chính sách đặc thù đối với khu vực Tây Bắc và đối tượng tuyển sinh thuộc 62 huyện nghèo năm 2012
Thông báo V/v tính điểm dánh giá bộ phận, điểm học phần
Thông báo V/v hưởng dẫn triển khai tài liệu giảng dạy của giảng viên
Danh sách Sinh viên Khóa 7 tốt nghiệp đợt 1
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2013