Khoa Công nghệ Sinh học

Khoa Công nghệ Sinh học, tiền thân là Bộ môn Sinh học, được thành lập từ năm 2002, là một trong số những Bộ môn được thành lập đầu tiên của Khoa Khoa học tự nhiên trước đây và Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên ngày nay.

Từ buổi ban đầu mới thành lập, đội ngũ cán bộ rất ít, tất cả chỉ có 10 giảng viên và kỹ thuật viên. Năm đầu tiên, do chưa tuyển sinh nên nhiệm vụ chính của Khoa là tham gia giảng dạy cho các Trường Đại học thành viên trong Đại học Thái Nguyên. Đến nay, sau 10 năm phát triển, Khoa Khoa học Sự sống đã có 25 cán bộ, trong đó, có 20 cán bộ giảng dạy, 4 kỹ thuật viên và 1 cán bộ văn phòng. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa có 12 tiến sĩ, 5 thạc sĩ và 3 cán bộ đang học cao học. Trong số  thạc sĩ, hiện có 9 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đội ngũ đương nhiệm, Khoa còn có các Phó giáo sư, Tiến sĩ đang công tác tại các Trường Đại học thành viên trong Đại học Thái Nguyên, công tác tại Viện Công nghệ Sinh học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh – Trưởng Khoa
Mobile: 0912.664.126
Email: [email protected]

2. TS. Hoàng Thị Thu Yến – Phó trưởng Khoa
Mobile: 0912.896.298
Email: [email protected]

1. Chức năng của khoa Khoa học Sự sống:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của Trường; tham mưu với Ban Giám hiệu về tổ chức nhân sự trong khoa;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

- Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2. Nhiệm vụ của khoa Khoa học Sự sống

2.1. Đào tạo, giảng dạy

- Đào tạo các ngành liên quan đến lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học;

- Giảng dạy đại học, sau đại học cho các ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, các ngành đào tạo khác trong chương trình đào tạo chung của Trường;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Chỉ đạo các bộ môn phân công giảng dạy theo kế hoạch chung của khoa và Nhà trường;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa của trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo đại học, sau đại học; sắp xếp thời khóa biểu đối với các học phần do khoa phụ trách;

- Phối hợp Phòng Đào tạo theo dõi tiến độ giảng dạy của các giảng viên; quản lý chất lượng học tập của học sinh, sinh viên; Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính mời và làm hợp đồng giảng viên thỉnh giảng đối với các học phần chưa có giảng viên đảm nhận;

2.2. Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

- Chủ động tìm kiếm các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài Đại học Thái Nguyên;

- Phối hợp với phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế triển khai các đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ các cấp thực hiện đúng thời hạn;

- Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên ngành thuộc các ngành Sinh học và Công nghệ sinh học và các chuyên ngành khác có liên quan.

2.3. Nhiệm vụ khác

- Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa theo năm học, từng học kỳ và từng tháng;

- Phối hợp cùng Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV, NV của Khoa; bổ sung biên chế, nhân sự của khoa theo kế hoạch của trường;

- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Đoàn TNCSHCM trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho học sinh, sinh viên và thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên;

- Phân công và quản lý công tác giảng viên chủ nhiệm; tham gia công tác hướng dẫn đi thực tế của sinh viên;

- Quản lý, tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh sinh viên về đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng của sinh viên; tham gia các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, trợ cấp, xét học tiếp, ngừng học, thôi học, xét và cấp học bổng cho sinh viên;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành; sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi khoa phụ trách;

- Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính dự toán thu chi kinh phí dành cho các hoạt động chuyên môn như: đi tập huấn, đi công tác,... của CB, GV, NV trong khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA KHOA HỌC SỰ SỐNG

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh Trưởng khoa    
TS. Hoàng Thị Thu Yến Phó Trưởng khoa    
Bộ môn Vi sinh - Hóa sinh
TS. Trịnh Đình Khá Trưởng bộ môn    
NCS. Trương Phúc Hưng Giảng viên    
ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền Giảng viên    
NCS. Nguyễn Thị Kim Cúc Giảng viên    
ThS. Trịnh Ngọc Hoàng Giảng viên    
ThS. Đỗ Thị Tuyến Giảng viên    
NCS. Đỗ Minh Trường Giảng viên    
CN. Hoàng Thị Thu Giảng viên    
CN. Nguyễn Thị Hồng Huệ Giảng viên    
Bộ môn Di truyền - Sinh học phân tử
TS. Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng bộ môn    
TS. Hoàng Thị Thu Yến Giảng viên    
TS. Nguyễn Phú Hùng Giảng viên    
NCS. Vũ Thị Lan Giảng viên    
ThS. Vũ Thanh Sắc Giảng viên    
CN. Nguyễn Phương Thảo Giảng viên    
Bộ môn Sinh học cơ thể động vật và thực vật
NCS. Nguyễn Thị Yến Giảng viên    
NCS. Lê Thị Thanh Hương Giảng viên    
ThS. Hứa Nguyệt Mai Giảng viên    
CN. Nguyễn Thị Huyền Trang Giảng viên    
CN. Nguyễn Văn Long Giảng viên    
CN. Trưởng A Tài Giảng viên    
Lê Đức Huấn KTV    
Hoàng Thị Đôi KTV