Khoa Luật & Quản lý xã hội

 

1. Chức năng của khoa Luật và Quản lý xã hội:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của Trường; tham mưu với Ban Giám hiệu về tổ chức nhân sự trong khoa;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

- Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2. Nhiệm vụ của khoa Luật và Quản lý xã hội:

2.1 Đào tạo, giảng dạy

- Đào tạo các ngành: Cử nhân Luật, Cử nhân Khoa học quản lý và Cử nhân Công tác xã hội; Đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc ngành Luật, Khoa học quản lý và Công tác xã hội khi nhà giao nhiệm vụ;

- Giảng dạy các học phần thuộc các lĩnh vực Luật, Khoa học quản lý và Công tác xã hội và các ngành đào tạo khác trong chương trình đào tạo chung của Trường;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Chỉ đạo các bộ môn phân công giảng dạy theo kế hoạch chung của khoa và Nhà trường;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa của trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo đại học, sau đại học; sắp xếp thời khóa biểu đối với các học phần do Khoa phụ trách;

- Phối hợp Phòng Đào tạo theo dõi tiến độ giảng dạy của các giảng viên; quản lý chất lượng học tập của học sinh, sinh viên; Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính mời và làm hợp đồng giảng viên thỉnh giảng đối với các học phần chưa có giảng viên đảm nhận;

2.2 Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

- Chủ động tìm kiếm các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài Đại học Thái Nguyên;

- Phối hợp với phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế triển khai các đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ các cấp thực hiện đúng thời hạn;

- Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm các chuyên ngành thuộc các ngành Luật; Khoa học quản lý, Công tác xã hội và các chuyên ngành khác có liên quan.

2.3. Nhiệm vụ khác

- Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa theo năm học, từng học kỳ và từng tháng;

- Phối hợp cùng Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV, NV của khoa; bổ sung biên chế, nhân sự của khoa theo kế hoạch của trường;

- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Đoàn TNCSHCM trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho học sinh, sinh viên và thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên;

- Phân công và quản lý công tác giảng viên chủ nhiệm; tham gia công tác hướng dẫn đi thực tế của sinh viên;

- Quản lý, tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh sinh viên về đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng của sinh viên; tham gia các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, trợ cấp, xét học tiếp, ngừng học, thôi học, xét và cấp học bổng cho sinh viên;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; quản lý các phòng thực hành; sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi khoa phụ trách;

- Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính dự toán thu chi kinh phí dành cho các hoạt động chuyên môn như: đi tập huấn, đi công tác,... của CB, GV, NV trong khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA LUẬT - QUẢN LÝ XÃ HỘI

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
TS. Lê Thị Ngân Trưởng khoa   [email protected]
TS. Nguyễn Công Hoàng  Phó Trưởng khoa   [email protected]
Văn phòng khoa
Nguyễn Thị Thùy Dung  Chuyên viên   [email protected]
 
Bộ môn Khoa học quản lý
Nguyễn Thị Kim Phương Phó Trưởng bộ môn   [email protected]
TS. Nguyễn Công Hoàng Giảng viên   [email protected]
Nguyễn Thanh Huyền Giảng viên   [email protected]
Trần Thị Hồng Giảng viên   [email protected]
Bùi Trọng Tài Giảng viên   [email protected]
Nguyễn Thị Linh Giảng viên   [email protected]
Bế Hồng Cúc Giảng viên   [email protected]
Hà Như Quỳnh Giảng viên   [email protected]
Nguyễn Thị Điệp Giảng viên   [email protected]
       
Bộ môn Công tác xã hội
ThS. Tạ Thị Thảo Trưởng bộ môn   [email protected]
ThS. Nguyễn Hồng Cúc Giảng viên   [email protected]
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai Giảng viên   [email protected]
ThS. Lê Văn Cảnh Giảng viên   [email protected]
ThS. Lê Thị Hồng Nhung Giảng viên   [email protected]
ThS. Trần Thị Phương Thảo Giảng viên   [email protected]
Trần Thị Bích Ngọc Giảng viên   [email protected] 
Chu Thị Thu Trang Giảng viên   [email protected]
Nguyễn Thị Hồng Trâm Giảng viên   [email protected]
Chu Thị Thu Chinh Giảng viên   [email protected]
Lê Thị Hồng Thắm Giảng viên    
Bộ môn Luật
Ths. Lưu Bình Dương Trưởng BM   [email protected]
TS. Trần Nho Thìn Giảng viên    
Ths. Nguyễn Hoài Sơn Giảng viên    
Ths. Phan Đức Tiến Giảng viên    
Lê Thanh Huyền Giảng viên    
Nguyễn Thị Thu Phương Giảng viên   [email protected]
ThS. Ma Thanh Hiếu Giảng viên   [email protected]
Nguyễn Hải Ngân Giảng viên   [email protected]
Tống Thị Thu Trang Giảng viên   [email protected]
Nguyễn Thị Thu Hường Giảng viên   [email protected]
Trịnh Vương An Giảng viên    
Dương Xuân Quý Giảng viên   [email protected]
Phạm Thị Hương Giang Giảng viên   [email protected]
Hoàng Thị Thu Hằng Giảng viên   [email protected]
Lê Thanh Huyền Giảng viên   [email protected]
Nguyễn Hoàng Ly Giảng viên   [email protected]