Phòng Hành chính - Tổ chức

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA  PHÒNG HÀNH CHÍNH- TỔ CHỨC

1. Chức năng của phòng Hành chính - Tổ chức

Tham mưu và giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác kế hoạch, thông tin tuyên truyền; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức; công tác 3 công khai; quản lý phương tiện giao thông và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổ chức

2.1 Công tác Tổ chức - Cán bộ

-  Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy, công tác quy hoạch cán bộ, chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ đáp ứng chức năng nhiệm vụ, nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, sự phát triển của nhà trường  theo quy định của Nhà nước;

- Lập kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức, lao động;

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, tuyển dụng, tiếp nhận  viên chức  theo  quy định;

- Làm đầu mối việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường;

- Chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các qui chế, qui định, liên quan đến chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trường khi được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tham mưu, tư vấn việc quản lý, nhận xét, đánh giá, kỷ luật cán bộ, viên chức;

- Quản lý hồ sơ viên chức, theo dõi, thống kê báo cáo số liệu liên quan đến viên chức theo yêu cầu;

- Quản lý phần mềm quản lý nhân sự của trường, hàng quý, năm thông báo cán bộ viên chức cập nhật thông tin cá nhân vào website quản lý nhân sự.

- Thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, quy định nội bộ của trường đối với cán bộ, viên chức, lao động;  

- Hướng dẫn và  kiểm tra các đơn vị về công tác nhân sự;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về đánh giá, nhận xét cán bộ viên chức; Xác nhận lý lịch hồ sơ cho cán bộ viên chức trong trường;

- Quản lý hồ sơ công chức viên chức và lao động hợp đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin về công chức, viên chức phục vụ công tác quản lý;

- Lập hồ sơ kỷ luật công chức, viên chức để trình hội đồng kỷ luật của trường xét.

2.2 Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xác minh, điều tra lý lịch công chức, viên chức theo yêu cầu.

2.3 Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và thông tin liên lạc, phương tiện vận tải

- Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Theo  dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường. Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trường;

- Tiếp nhận xử lý văn bản đến, đi, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện;

- Quản lý và sử dụng con dấu;

- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ  theo quy định;

- Kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Trường ký ban hành;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, các ngày lễ, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo trường, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác;

- Quản lý, điều động xe ô tô của nhà trường theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định cho công chức, viên chức, khách đến làm việc tại trường;

- Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết;

- Quản lý phòng họp, phòng hội thảo, hội trường, phòng truyền thống, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do trường tổ chức.

   2.4 Công tác thi đua, khen thưởng

- Tham mưu, tư vấn, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng;  đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị;

- Tổng hợp kết quả xét thi đua, khen thưởng trình hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường. Lập hồ sơ thi đua, khen thưởng trình cấp có thẩm quyền xét duyệt;   

- Là Thư ký Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường.

2.5 Công tác đảm bảo an ninh trật tự

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác an ninh, trật tự, bảo vệ hệ thống cơ sở vật chất, tài sản, vật tư, trang thiết bị của nhà trường;

- Thực hiện công tác an ninh, giữ gìn trật tự trong địa phận của nhà trường;

- Bảo vệ an toàn hệ thống cơ sở vật chất, tài sản, vật tư, trang thiết bị của nhà trường;

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng việc mất mát, thất thoát tài sản, vật tư, trang thiết bị của nhà trường;

- Phối hợp với địa phương trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự trị an trong khu vực nhà trường quản lý.

 2.6 Công tác của Văn phòng Đảng ủy:

- Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ.

2.7 Công tác của Văn phòng Công đoàn:

- Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Công đoàn của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Công đoàn.

2.8 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
PGS TS. Dương Nghĩa Bang Trưởng phòng
ThS. Hoàng Ngọc Tuất Phó Trưởng phòng
ThS. Vũ Thị Vân Phó Trưởng phòng
ThS. Phùng Thị Hải Vân Giảng viên
Ngô Thị Hồng Ngân Văn thư
Trần Thị Hồng Phương Nhân viên
Nguyễn Thái Giang Nhân viên
Triệu Thị Thảo Chuyên viên
Chu Thị Minh Hằng Chuyên viên
Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên
Nông Bích Phượng Chuyên viên
Nguyễn Huyền Trang Giảng viên
TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh Giảng viên
Đỗ Văn Bắc Bảo vệ
Lê Văn Toản
Bảo vệ
Nguyễn Kiều Hưng
Bảo vệ
Nguyễn Đức Vượng
Bảo vệ
Lê Văn Tài
Bảo vệ
Nguyễn Mạnh Tiệp
Bảo vệ
Đặng Quang Huy
Bảo vệ
Nguyễn Duy Hưng
Bảo vệ
Nguyễn Duy Thuyết Trạm trưởng Trạm Y tế
Trần Dũng Y tá
Bùi Thị Kim Ngân Y tá
Hoàng Thị Thanh Huyền
Nhân Viên