Công đoàn

Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn trường Đại học Khoa học

 

I. CHỨC NĂNG (03 chức năng)

1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cán bộ viên chức người lao động.

2. Tham gia quản lý nhà trường, quản lý kinh tế-xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của nhà trường.

3. Giáo dục, động viên cán bộ viên chức người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

II. NHIỆM VỤ (05 nhiệm vụ)

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ viên chức người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức nhà trường; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu nhà trường cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ viên chức người lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ viên chức người lao động.   

4. Tổ chức vận động cán bộ viên chức người lao động nhà trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

5. Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

DS BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đinh Trung Thực Chủ tịch CĐ 
2 Nguyễn Trường Sơn PCT CĐ
3 Lê Thị Ngân PCT CĐ
4 Lê Hải Bằng UV BTV CĐ
5 Triệu Thị Thảo UV BTV CĐ
6 Hoàng Cao Nguyên UV BCH CĐ
7 Nguyễn Thu Hằng UV BCH CĐ
8 Lương Thị Hạnh UV BCH CĐ
9 Đỗ Diệp Anh UV BCH CĐ
10 Bùi Việt Hương UV BCH CĐ
11 Đinh Thị Hiển  UV BCH CĐ
12 Vũ Thị Lan UV BCH CĐ
13 Nguyễn Thị Nhâm Tuất UV BCH CĐ
14 Nguyễn Thị Hiền UV BCH CĐ
15 Nguyễn Thị Hồng Hoa UV BCH CĐ
16 Trần Thị Tám  CTCĐ phòng KH-TC
17 Lê Thị Hoài Thu CTCĐ phòng Khảo thí & ĐBCL
18 La Thị Mỹ Quỳnh CTCĐ phòng Thanh tra - Pháp chế
19 Vũ Thị Vân CTCĐ phòng HC-TC
20 Nguyễn Thị Hồng Thắm CTCĐ phòng CT-HSSV
21 Đỗ Hằng Nga CTCĐ Bm Lịch sử
22 Cao Thị Hồng  CTCĐ phòng QLKH&HTQT
23 Hoàng Thị Tuyết Mai CTCĐ khoa Văn-XH
24 Phạm Mai Lan CTCĐ TTCNTT&TV
25 Trần Thị Hồng CTCĐ khoa Luật & QLXH