Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học

1. Chức năng của khoa Văn - Xã hội

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của Trường; tham mưu với Ban Giám hiệu về tổ chức nhân sự trong khoa;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

- Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2. Nhiệm vụ của khoa Văn - Xã hội

2.1. Đào tạo, giảng dạy

- Đào tạo các chuyên ngành: Cử nhân Văn học, Cử nhân Việt Nam học, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Du lịch; Đào tạo bậc thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam;

- Giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo do khoa đảm nhận cho các ngành Cử nhân Văn học, Cử nhân Việt Nam học, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Du lịch và sau đại học chuyên ngành Văn học Việt Nam;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Chỉ đạo các bộ môn phân công giảng dạy theo kế hoạch chung của khoa và Nhà trường;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa của trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo đại học, sau đại học; sắp xếp thời khóa biểu đối với các học phần do khoa phụ trách;

- Phối hợp Phòng Đào tạo theo dõi tiến độ giảng dạy của các giảng viên; quản lý chất lượng học tập của học sinh, sinh viên; Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính mời và làm hợp đồng giảng viên thỉnh giảng đối với các học phần chưa có giảng viên đảm nhận;

2.2. Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của SV nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

- Chủ động tìm kiếm các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài Đại học Thái Nguyên;

- Phối hợp với phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế triển khai các đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ các cấp thực hiện đúng thời hạn;

- Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm Khoa học các chuyên ngành thuộc các ngành Văn học, Việt Nam học, Báo chí, Du lịch và các chuyên ngành khác có liên quan.

2.3. Nhiệm vụ khác

- Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa theo năm học, từng học kỳ và từng tháng;

- Phối hợp cùng Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV, NV của Khoa; bổ sung biên chế, nhân sự của khoa theo kế hoạch của trường;

- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Đoàn TNCSHCM trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho học sinh, sinh viên và thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên;

- Phân công và quản lý công tác giảng viên chủ nhiệm; tham gia công tác hướng dẫn đi thực tế của sinh viên;

- Quản lý, tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh sinh viên về đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng của sinh viên; tham gia các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, trợ cấp, xét học tiếp, ngừng học, thôi học, xét và cấp học bổng cho sinh viên;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; quản lý các phòng thực hành; sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi khoa phụ trách;

- Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính dự toán thu chi kinh phí dành cho các hoạt động chuyên môn như: đi tập huấn, đi công tác,... của CB, GV, NV trong khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA VĂN - XÃ HỘI

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
PGS TS. Phạm Thị Phương Thái Trưởng khoa    
TS. Hoàng Thị Tuyết Mai Phó Trưởng khoa    
TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân Phó Trưởng khoa    
Văn phòng khoa
Nguyễn Thị Minh Trang      
Nguyễn Thị Vân Anh      
Nguyễn Thị Mùi      
Bộ môn Văn học Việt nam
TS. Phạm Thị Phương Thái Giảng viên    
TS. Nguyễn Diệu Linh Giảng viên    
ThS. Hoàng Thị Tuyết Mai Giảng viên    
ThS. Nghiêm Thị Hồ Thu Giảng viên    
CN. Hà Xuân Hương Giảng viên    
CN. Nguyễn Thị Hường Giảng viên    
CN. Nguyễn Phương Hoa Giảng viên    
Bộ môn Ngôn Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Thanh Ngân Trưởng bộ môn    
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên    
ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên    
ThS. Trịnh Thu Hòa Giảng viên    
CN. Nguyễn Thị Trà My Giảng viên    
Bộ môn Lý luận và Văn học nước ngoài
ThS. Phùng Phương Nga Trưởng bộ môn    
ThS. Bùi Linh Huệ Giảng viên    
ThS. Nguyễn Thị Quyên Giảng viên    
ThS. Vũ Thị Hạnh Giảng viên    
ThS. Phạm Thị Vân Huyền Giảng viên    
ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh Giảng viên    
PGS. Nguyễn Thị Huế Giảng viên    
Bộ môn Báo chí
Phạm Anh Nguyên Trưởng BM    
Nguyễn Thị Thủy Giảng viên    
Hoàng Thị Kim Khánh Giảng viên    
Phạm Chiến Thắng  Giảng viên    
Bộ môn Du lịch - Lữ Hành
Hoàng Thị Phương Nga Trợ lý đào tạo    
Bế Hiền Hạnh Giảng viên    
Phạm Thế Huy Giảng viên    
Đỗ Tuyết Ngân Giảng viên    
Phùng Thị Kim Anh Giảng viên    
Lê Thị Anh Giảng viên    
Nguyễn Ngọc Lan Giảng viên    
Nguyễn Hồng Vân Giảng viên    
Đào Thị Hồng Thúy Giảng viên    
Hán Nôm
Lương Thị Thanh Dng Giảng viên