Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học Cơ bản , trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên – tiền thân là Bộ môn Khoa học Cơ bản được thành lập tháng 03/2008, đến năm 2010 bộ môn Khoa học Cơ bản trở thành Khoa Khoa học Cơ bản theo quyết định số 922/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Khoa Khoa học Cơ bản được giao sứ mạng là tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học các môn giáo dục đại cương trong toàn trường, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên tham gia học tập các môn chuyên ngành. Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập và hoạt động trong sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và không ngừng nâng cao chất lượng của Nhà Trường góp phần thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Khoa học trở thành một trong các trường đại học hàng đầu của khu vực trung du miền núi phía Bắc.

1. Chức năng của khoa Khoa học cơ bản:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của Trường; tham mưu với Ban Giám hiệu về tổ chức nhân sự trong khoa;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

- Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng;

2. Nhiệm vụ của khoa Khoa học Cơ bản:

2.1 Đào tạo, giảng dạy

- Đào tạo ngành: Cử nhân Khoa học Thư Viện; Đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành Khoa học Thư viện khi Nhà trường giao nhiệm vụ;

- Giảng dạy các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Khoa học Thư viện, giảng dạy các môn Chính trị, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất cho các ngành đào tạo Khoa học khác trong chương trình đào tạo chung của Trường;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trinhfmoon học do Hiệu trưởng giao; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Chỉ đạo các bộ môn phân công giảng dạy theo kế hoạch chung của Khoa và Nhà trường;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa của trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo đại học, sau đại học; sắp xếp thời khóa biểu đối với các học phần do khoa phụ trách;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo theo dõi tiến độ giảng dạy của các giảng viên; quản lý chất lượng học tập của sinh viên; Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính mời và làm hợp đồng giảng viên thỉnh giảng đối với các học phần chưa có giảng viên đảm nhận.

2.2 Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

- Chủ động tìm kiếm các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài Đại học Thái Nguyên;

- Phối hợp với phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế triển khai các đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ các cấp thực hiện đúng thời hạn;

- Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm Khoa học chuyên ngành Khoa học thư viện, Chính trị, Giáo dục thể chất và các chuyên ngành khác có liên quan.

2.3 Nhiệm vụ khác

- Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa theo năm học, từng học kỳ và từng tháng;

- Phối hợp cũng Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV, Nv của khoa; bổ sung biên chế, nhân sự của khoa theo kế hoạch của nhà trường;

- Phối hợp với phòng Công tác học sinh, sinh viên, Đoàn TNCSHCM trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho học sinh, sinh viên và thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên;

- Phân công và quản lý công tác giảng viên chủ nhiệm; tham gia công tác hướng dẫn đi thực tế của sinh viên;

- Quản lý, tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh sinh viên về đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tham gia các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, trợ cấp, xét học tiếp, ngừng học, thôi học, xét và cấp học bổng cho sinh viên;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập; quản lý các phòng thư viện, phòng tiếng, sân bãi, phòng tập; sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi khoa phụ trách;

- Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính dự toán thu chi kinh phí dành cho các hoạt động chuyên môn như: đi tập huấn, đi công tác,... của CB,GV,NV trong khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

TS. Cao Duy Trinh

Trưởng khoa

 

 

TS. Lê Trung Kiên

Phó Trưởng khoa

 

 

Th.S Phan Thị Hòa

Phó Trưởng khoa

 

 

Cán bộ văn phòng

Hoàng Thị Hồng Hà

 

 

 

Bộ môn Lý luận Chính trị

Trịnh Thị Nghĩa

Trưởng bộ môn

 

 

Lê Thị Quỳnh Liu

Giảng viên

 

 

Lê Thị Sự

Giảng viên

 

 

Trương Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

 

 

Đinh Thị Hiển

Giảng viên

 

 

Bộ môn Tiếng Anh

Nguyễn Thị Quế

Trưởng bộ môn

 

 

Dương Thị Thảo

Giảng viên

 

 

Mai Công Trình

Giảng viên

 

 

Cao Duy trinh

Giảng viên

 

 

Phan Thị Hòa

Giảng viên

 

 

Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

 

 

Lại Thị Thanh

Giảng viên

 

 

Phạm Phương Hoa

Giảng viên

 

 

Nguyễn Hải Quỳnh

Giảng viên

 

 

Nguyễn Thị Thảo

Giảng viên

 

 

Bộ môn Thư viện

Hà Thị Thu Hiếu

Trưởng bộ môn

 

 

Trịnh Thị Hiên

Giảng viên

 

 

Nguyễn Minh Nguyệt

Giảng viên

 

 

Lê Thị Quyên

Giảng viên

 

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất

Đỗ Thái Phong

Trưởng bộ môn

 

 

Lê Trung Kiên

Giảng viên

 

 

Phạm Thị Bích Thảo

Giảng viên

 

 

Nguyễn Đức Toàn

Giảng viên

 

 

Dương Minh Cường

Giảng viên