Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất

Giới thiệu chung

Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 371/QĐ-ĐHTN, ngày 02 tháng 4 năm 2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Địa lý và Bộ môn Khoa học Môi trường thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội, Đại học Thái Nguyên. Hiện nay Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học (hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, và chính quy theo địa chỉ) 03 ngành cử nhân khoa học: Cử nhân Khoa học Môi trường, Cử nhân Khoa học Địa lý và Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường và 01 ngành đào tạo thạc sỹ: Quản lý tài nguyên và môi trường. Bên cạnh công tác đào tạo, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một mảng quan trọng trong sứ mạng của Khoa. Từ khi thành lập đến nay, các cán bộ, sinh viên trong Khoa đã thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp mang lại hiệu quả tích cực.

Hiện tại Khoa có 31 cán bộ giảng viên cơ hữu, trong đó có 01 PGS, 07 TS; 11 ThS-NCS; 11 ThS, 2 cử nhân. Bên cạnh đó, Khoa còn thường xuyên mời các giảng viên: Là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Hàn lâm Khoa Học & Công nghệ Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; các Viện, Trung tâm, Trường Đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên.

Về hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, Khoa đã được trang bị các phòng thực hành, thí nghiệm (Phòng thực hành Địa lý Tài nguyên, Phòng thí nghiệm phân tích môi trường) với trang thiết bị hiện đại, mẫu vật phong phú đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu thực hành, thí nghiệm của sinh viên và cán bộ trong khoa.

1. Chức năng của khoa Khoa học Môi trường và Trái đất:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của Trường; tham mưu với Ban Giám hiệu về tổ chức nhân sự trong khoa;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

- Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ của khoa Khoa học Môi trường và Trái đất:

2.1 Đào tạo, giảng dạy

- Đào tạo các ngành: Cử nhân Địa lý, Cử nhân Khoa học Môi trường và Cử nhân Quản lý Tài nguyên; Đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành Địa lý, Khoa học môi trường và Quản lý tài nguyên môi trường khi Nhà trường giao nhiệm vụ;

- Giảng dạy các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Địa lý, Khoa học môi trường và Quản lý tài nguyên môi trường và các ngành đào tạo khác trong chương trình đào tạo chung của Trường;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Chỉ đạo các bộ môn phân công giảng dạy theo kế hoạch chung của khoa và Nhà trường;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa của trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo đại học, sau đại học; sắp xếp thời khóa biểu đối với các học phần do khoa phụ trách;

- Phối hợp Phòng Đào tạo theo dõi tiến độ giảng dạy của các giảng viên; quản lý chất lượng học tập của học sinh, sinh viên; Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính mời và làm hợp đồng giảng viên thỉnh giảng đối với các học phần chưa có giảng viên đảm nhận;

2.2 Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

- Chủ động tìm kiếm các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài Đại học Thái Nguyên;

- Phối hợp với phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế triển khai các đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ các cấp thực hiện đúng thời hạn;

- Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên ngành thuộc các ngành Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên môi trường, Địa lý và các chuyên ngành khác có liên quan.

2.3. Nhiệm vụ khác

- Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa theo năm học, từng học kỳ và từng tháng;

- Phối hợp cùng Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV, NV của Khoa; bổ sung biên chế, nhân sự của Khoa theo kế hoạch của trường;

- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Đoàn TNCSHCM trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho học sinh, sinh viên và thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên;

- Phân công và quản lý công tác giảng viên chủ nhiệm; tham gia công tác hướng dẫn đi thực tế của sinh viên;

- Quản lý, tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh sinh viên về đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng của sinh viên; tham gia các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, trợ cấp, xét học tiếp, ngừng học, thôi học, xét và cấp học bổng cho sinh viên;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành; sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi khoa phụ trách;

- Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính dự toán thu chi kinh phí dành cho các hoạt động chuyên môn như: đi tập huấn, đi công tác,... của CB, GV, NV trong khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁI ĐẤT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

TS. Ngô Văn Giới

Trưởng khoa

   

ThS. Mai Thị Lan Anh

Phó Trưởng khoa

   

ThS. Chu Thành Huy

Phó Trưởng khoa

   

Bộ môn Quản lý môi trường

Nguyễn Thị Đông

Trưởng bộ môn

   

Vi Thùy Linh

Phó trưởng bộ môn

   

Ngô Văn Giới

Giảng viên

   

Chu Thị Hồng Huyền

Giảng viên

   

Nguyễn Thị Hồng Viên

Giảng viên

   

Trần Thị Ngọc Hà

Giảng viên

   

Nguyễn Thu Hường

Giảng viên

   

Bộ môn Công nghệ môi trường

Văn Hữu Tập

Trưởng bộ môn

   

Mai Thị Lan Anh

Phó trưởng bộ môn

   

Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

   

Nguyễn Thị Nhâm Tuất

Giảng viên

   

Hoàng Trung Kiên

KTV

   

Ma Thu Diễm

CV

   

Bộ môn địa lý

Đỗ Thị Vân Hương

Trưởng bộ môn

   

Phạm Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng bộ môn

   

Trần Hoàng Tâm

Giảng viên

   

Dương Kim Giao

Giảng viên

   

Chu Thành Huy

Giảng viên

   

Vũ Thị Phương

Giảng viên

   

Phan Phạm Chi Mai

Giảng viên

   

Hoàng Bích Ngọc

Giảng viên

   

Bộ môn Quản lý Tài nguyên

Kiều Quốc Lập

Trưởng bộ môn

   

Nguyễn Thu Huyền

Phó Trưởng bộ môn

   

Nguyễn Thị Bích Liên

Giảng viên

   

Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

   

Nguyễn Thị Phương Mai

Giảng viên

   

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giảng viên

   

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giảng viên