Đảng ủy

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Văn phòng Đảng ủy là đơn vị thuộc Đảng ủy, có chức năng tham mưu và hậu cần, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và thực hiện công tác đảng vụ của Đảng ủy. 

Văn phòng Đảng ủy có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Giúp Đảng ủy xây dựng chương trình công tác.

- Làm công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

- Giúp Đảng ủy soạn thảo các Nghị quyết, Quyết định; văn bản hóa các Nghị quyết, - Quyết định của Đảng ủy, truyền đạt sự chỉ đạo của Đảng ủy đến các chi bộ.

- Giúp Đảng ủy quản lý và thực hiện điều lệ Đảng: công tác kết nạp đảng viên mới, chuyển sinh hoạt đảng, công tác khen thưởng và kỷ luật đảng viên, theo dõi việc thu nộp đảng phí và sử dụng theo quy định, dự trù và báo cáo quyết toán tài chính…

- Tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ đảng viên.

- Thống kê, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên. Theo dõi các báo cáo chuyên đề của các Ban thuộc Đảng ủy, các báo cáo của các chi bộ để gửi kịp tiến độ theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên.

- Tiếp nhận, phản ánh tình hình của Đảng ủy, các Chi ủy chi bộ trực thuộc hoặc đảng viên về những việc liên quan đến Đảng bộ hoặc đảng viên thuộc Đảng bộ để giải quyết hoặc trình Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy giải quyết.

- Giải quyết những công việc mang tính chất hành chính liên quan đến các cấp ủy Đảng. Đại diện cho Đảng ủy trước các cơ quan tổ chức và cá nhân trong một số trường hợp theo sự ủy nhiệm của Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy.

- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết trình Ban Thường vụ Đảng ủy theo các mục công tác ghi tại Điều 2 của Quy chế làm việc của BCH Đảng ủy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy giao.

- Văn phòng Đảng ủy được sử dụng con dấu của Đảng ủy để thực hiện công tác Đảng vụ trong phạm vi thẩm quyền.