Sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn

SỨ MẠNG, MỤC TIÊU, TẦM NHÌN, PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO

Sứ mạng

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Mục tiêu
Phấn đấu đến năm 2020, trường Đại học Khoa học trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn có uy tín và chất lượng cao của cả nước, tạo tiền đề tốt để tiếp cận với giáo dục đại học của khu vực và thế giới.

Tầm nhìn

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành trường đại học đa ngành, chất lượng cao, có vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế vào năm 2020.

Phương châm đào tạo

- Phù hợp với nhu cầu xã hội;

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng thực tiễn cho sinh viên thông qua hoạt động NCKH, chương trình thực tập, thực tế, thực hành và các hoạt động ngoại khóa “Học đi đôi với hành”...