Hội cựu chiến binh

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HỘI CỰU CHIẾN BINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

I. TÍNH CHẤT, MỤC ĐÍCH CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị-xã hội, thành viên của Mặt trạn Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội. 

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu. 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH 

 CHỨC NĂNG:

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

 NHIỆM VỤ:

 1. Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên Cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật…, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, người cán bộ, công nhân viên chức, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần;

2. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh; 

3. Tổ chức chăm lo và giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống.Bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh; kiến nghị với Đảng với Nhà nước trong xây dựng và thực hiện những chính sách đối với Cựu chiến binh, chính sách hậu phương quân đội.Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của địa phương; 

4. Góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước các thế hệ đi trước làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vào việc tập hợp, bồi dưỡng, động viên phát huy vai trò tích cực của Cựu quân nhân ở cơ sở;

 5.Tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 III. NHIỆM VỤ CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 1. Gương mẫu thực hiện nhiệm vụ trong cương vị công tác của mình, tích cực tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, trong lao động nghiệp vụ, tích cực ủng hộ sự nghiệp đổi mới của Nhà trường; 

2. Phát huy bản chất anh “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần đồng đội, tinh thần tập thể; phấn đấu là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

3. Trên cương vị công tác phấn đấu giảng dạy, quản lý, phục vụ tốt, tích cực tham gia phong trào cùng với các tổ chức chính trị Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên vào các hoạt động giáo dục truyền thống và tuyên truyền học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Nhà trường; 

4. Thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ, quy chế, quy định của Nhà trường, góp phần xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh toàn diện; 

5. Sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. tham gia vào các hoạt động xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hội viên; 

6. Tham gia sinh hoạt Hội và tự nguyện thực hiện trách nhiệm phấn đấu trở thành hội viên gương mẫu và thực hiện tốt Điều lệ Hội Cựu chiến binh; 

7. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ hội viên khó khăn, tổ chức gặp mặt các hội viên, đi tham quan di tích cách mạng và chiến trường xưa vào dịp các ngày lễ kỷ niệm Thành lập quân đội 22-12, ngày Thương binh – Liệt sỹ 27-7 và ngày Giải phóng miền Nam- Thống nhất đất nước 30-4; 

8. Thường xuyên xây dựng và phát triển Hội, đoàn kết, nhất trí xây dựng Hội ngày một vững mạnh toàn diện; 

9. Hội Cựu chiến binh hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường và chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Đại học Thái Nguyên, chủ động tổ chức các phong trào hiệu quả và thiết thực; 

10. Trong từng năm, quý, tháng Ban chấp hành Hội đề ra kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ chung của Nhà trường và vận động các hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội.

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ
1 Nguyễn Đức Lạng Ban giám hiệu Chủ tịch
2 Nguyễn Thế Vinh Phòng KT-ĐBCLGD Phó chủ tịch
3 Trịnh Thanh Hải Phòng Đào tạo Hội viên
4 Nguyễn Xuân Thuyết Phòng Đào tạo Hội viên
5 Đoàn Hải Linh Phòng CT-HSSV Hội viên
6 Nguyễn Tuấn Anh Phòng Hành chính - Tổ chức Hội viên
7 Nguyễn Văn Nậm Phòng Quản trị - Phục vụ Hội viên
8 Đỗ Xuân Bắc Phòng Quản trị - Phục vụ Hội viên
9 Lê Văn Toản Phòng Quản trị - Phục vụ Hội viên
10 Nguyễn Đức Vượng Phòng Quản trị - Phục vụ Hội viên
11 Nguyễn Văn Toàn Khoa Toán - Tin Hội viên
12 Văn Hữu Tập Khoa Khoa học Trái đất - Môi trường Hội viên
13 Phạm Văn Huy Khoa Văn - Xã hội Hội viên
14 Hoàng Bích Ngọc   Hội viên
15 Nguyễn Khắc Thu   Hội viên