Đoàn thanh niên

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA V

 NHIỆM KỲ 2014 - 2017

 

Stt Họ và tên

Trình độ

chuyên môn

Chức vụ Email Số ĐT
1 Ngô Ngọc Linh Thạc sĩ Bí thư [email protected] 0934.796.333
2 Đỗ Thái Phong Thạc sĩ Phó bí thư, trưởng BKT [email protected] 0985.892.018
3 Bùi Trọng Tài Thạc sĩ Phó bí thư [email protected] 0982.486.995
4 Phí Thùy Linh Sinh viên UV BCH [email protected] 0974.631.840
5 Đỗ Thị Tuyến Thạc sĩ UV BCH [email protected] 0974.056.143
6 Kiều Quốc Lập Tiến sĩ UV BCH [email protected] 0985.281.380
7 Phạm Văn Huy Thạc sĩ UV BCH [email protected] 0973.786.860
8 Nguyễn Thị Huyên Sinh viên UV BCH [email protected] 01686.166.188
9 Lê Đình Hải Thạc sĩ UV BCH [email protected] 0987.699.269
10 Bùi Đức Việt Thạc sĩ UV BCH [email protected] 0978.556.465
11 Nguyễn T. Quỳnh Trang Thạc sĩ UV BCH [email protected] 01683.432.198
12 Lê Văn Hoàng Thạc sĩ UV BCH [email protected] 0982.203.345
13 Chu Văn Quân Sinh viên UV BCH [email protected] 01654.649.494
14 Dương Thị Hiền Sinh viên UV BCH [email protected] 01699.133.578
15 Lưu Tuấn Dương Thạc sĩ UV BCH [email protected] 0984.738.396
16 Nguyễn Thái Sơn Cử nhân UV BCH [email protected] 0986.661.945
17 Nguyễn Thanh Tâm Sư phạm âm nhạc UV BCH [email protected] 0985.892.018
18 Nguyễn T. Kiều Anh Sinh viên UV BCH [email protected] 01686.312.897
19 Nông Tuấn Ngọc Sinh viên UV BCH [email protected] 0935.750.888
20 Nguyễn Văn Đức Thạc sĩ UV BCH [email protected] 0973.474.071
21 Nguyễn Tuấn Anh Cử nhân UV BCH [email protected] 0989.820.111