Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

14-07-2017 07:40 Xem: 636 lần
Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển_thumbnail

Thay đổi thông tin nguyện vọng bằng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xem tại đây

Video hướng dẫn:

Thay đổi thông tin nguyện vọng bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Trường hợp thí sinh có số nguyện vọng điều chỉnh lớn hơn số nguyện vọng đăng ký ban đầu hoặc thí sinh không có điều kiện thay đổi nguyện vọng online, thí sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tại nơi nộp hồ sơ trong thời gian quy định.

Tải mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng: tại đây

Chú ý: thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển.