Thông báo V/v báo cáo kế hoạch thực hiện theo Kết luận công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 tại các Cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Ngày ban hành: 11/9/2017 Lượt xem: 9613