Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trường Đại học Khoa học.

Đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Ngày ban hành: 28/12/2016 Lượt xem: 6396