Thông báo V/v kiểm tra công tác cấp phát Bằng tốt nghiệp đại học trong năm 2016 đối với sinh viên hệ chính quy.
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018
Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018.
Thông báo V/v báo cáo kế hoạch thực hiện theo Kết luận công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 tại các Cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 562015NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Công văn hướng dẫn thi nâng ngạch giảng viên của Bộ GDĐT
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân HK II năm học 2016-2017.
Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên giảng viên
Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Thông tư ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021
Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng năm học 2016-2017.
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm học 2016-2017
Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH sáu tháng đầu năm 2017.
Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH sáu tháng đầu năm 2017.
Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 của ĐHTN tại Trường Đại học Khoa học.
Quyết định v/v thành lập Ban thanh tra Kỳ thi tuyển sinh đại học hệ VLVH ngành Luật đợt tháng 6/2017 của Trường ĐHKH.
Thông báo V/v kiểm tra, ra soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ đợt tháng 6 năm 2017.
Kết luận thanh tra v/v thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định "5 tài liệu giảng dạy của giảng viên" năm 2017.
Kế hoạch chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Quyết định Ban hành Quy trình thẩm định các Quyết định trước khi Ban Giám hiệu ký ban hành của Trường Đại học Khoa học.
Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định " 5 tài liệu giảng dạy của giảng viên" năm 2017.
Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017
Thông báo về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định "5 tài liệu giảng dạy của giảng viên" năm 2017.
Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định " 5 tài liệu giảng dạy của giảng viên" năm 2017.
Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Khoa học năm 2016.
Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Khoa học năm 2016.
Thông báo v/v thanh kiểm tra giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên năm học 2015 - 2016.
Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của trường Đại học Khoa học
Công văn v/v hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm học 2016 - 2017 đối với CSGDĐH, trường CĐSP
Thông báo V/v báo cáo kết quả công tác triển khai "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2016.
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trường Đại học Khoa học.
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trường Đại học Khoa học năm 2017.
Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2016.
Luật hôn nhân và gia đình
Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Đề cương giới thiệu Luật Viên chức
Đề cương giới thiệu Luật Đầu tư công
Đề cương giới thiệu Luật Dân sự 2015
Đề cương giới thiệu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo V/v kiểm tra hồ sơ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 14; hệ VLVH; hệ liên thông.
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của phòng Thanh tra - Pháp chế trực thuộc trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Kế hoạch tổ chức thực hiện " Ngày Pháp luật nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017.
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng năm học 2016 - 2017
Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v cử cán bộ tham dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, PCTN năm học 2015-2016.
Nội quy tiếp công dân
Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của trường Đại học Khoa học năm 2016
Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quản lý nội bộ của trường Đại học Khoa học năm 2016
Danh mục văn bản quản lý nội bộ cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý của Trường Đại học Khoa học trong hệ thống hóa 2015 -2016.
Danh mục văn bản quản lý nội bộ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Trường Đại học Khoa học trong hệ thống hóa 2015 -2016.
Danh mục văn bản quản lý nội bộ còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Trường Đại học Khoa học trong hệ thống hóa 2015 -2016.
Danh mục tổng hợp các văn bản quản lý nội bộ thuộc đối tượng hệ thống hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Trường Đại học Khoa học trong hệ thống hóa 2015 -2016.
Kết luận công tác thanh, kiểm tra v/v kiểm tra công tác cấp phát Bằng tốt nghiệp ĐH trong năm 2015 đối với sinh viên hệ chính quy, hệ Liên thông, hệ VLVH.
Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra - Pháp chế
Thông báo V/v báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng năm học 2015-2016.
Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2013-2016.
Các văn bản quy định chung về tiếp công dân
Các văn bản quy định chung về tố cáo
Các văn bản quy định chung về giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân
Các văn bản quy định về khiếu nại
Các văn bản quy định về thanh tra trong lĩnh vực giáo dục
Các văn bản quy định chung về công tác thanh tra
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Thông tư Ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ
Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.
Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
Thông báo V/v thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ.
Thông báo V/v kiểm tra công tác cấp phát Bằng tốt nghiệp đại học trong năm 2015 đối với sinh viên hệ chính quy, hệ liên thông, hệ VLVH.
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 29 - CT/TU ngày 15/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ biễn, giáo dục pháp luật tr
Quyết định v/v ban hành Quy trình thẩm định các Quyết định trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành.
Kế hoạch chương trình phổ biễn, giáo dục pháp luật năm 2016 Trường ĐHKH - ĐHTN.
Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016.
Thông báo V/v kiểm tra hồ sơ sinh viên đã nhập học trong năm học 2015 -2016 đối với sinh hệ chính quy khóa 13, hệ VLVH, hệ liên thông.
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng năm 2015.
Nghị quyết về tăng lương cơ sở từ ngày 01/5/2016
Các nghị định mới có hiệu lực từ tháng 01 năm 2016
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng
Luật phòng, chống tham nhũng
Luật thanh tra
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng năm học 2015 - 2016
Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2015 - 2016
Thông báo V/v thực hiện các quy định về soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quản lý nội bộ của trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v báo cáo các nội dung để phục vụ công tác kiểm tra hành chính toàn diện tại nhà trường của Đại học Thái Nguyên.
Những văn bản quan trọng, nổi bật cuối tháng 11/2015 (từ ngày 23 – 28/11/2015)
Nghị định quy định vể cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 20
Quyết định v/v ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc
Thông báo V/v báo cáo kết quả tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.
Quyết định v/v Ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của trường Đại học Khoa học.
Quyết định v/v Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Khoa học.
Thông báo v/v báo cáo kết quả tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.
Báo cáo V/v Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
Kế hoạch tổ chức thực hiện " ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2015.
Tài liệu tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015 "Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về dân sự, chính trị trong hiến pháp năm 2013"
Tài liệu tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015 "Quyền con người trong hiến pháp năm 2013"
Tài liệu tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015 "Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị"
Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành giáo dục năm 2015
Giáo dục pháp luật về ATGT năm học 2015 - 2016
Các chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 10/2015
Ban hành Quy chế quản lý bằng Tốt nghiệp THCS, THPT, ĐH, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bộ Luật Dân Sự
Bộ Luật lao động
Chính sách mới có Hiệu Lực từ đầu tháng 10/2015
Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013
Quyết định v/v Ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ của trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.
Thông báo v/v tổ chức Hội nghị về công tác thanh tra năm 2015.
Quyết định v/v ban hành Nội quy tiếp công dân của trường Đại học Khoa học.
Biên bản kết luận thanh tra nhập điểm kiểm tra, điểm thi học kỳ II khóa 9,10 - năm học 2014-2015.
Thông báo V/v báo cáo sơ kết công tác pháp chế 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2015.
Thông báo v/v thanh tra nhập điểm thi, kiểm tra học kỳ II - khóa 9, 10 năm học 2014-2015.
Nghị định 99/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân
Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Quyết định v/v công nhận và trao giải thưởng cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" của trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v tổng kết năm học và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015.
Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện quyết định số 06/2010/QĐ - TTG về xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật.
Nội dung tuyên truyền tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)
Luật Biển Việt Nam
Luật biên giới quốc gia
Biên bản kết luận v/v kiểm tra hồ sơ sinh viên hệ chính quy khóa 12, diện 30A, diện Tây Bắc năm học 2014-2015.
Biên bản kết luận v/v thanh tra nhập điểm kiểm tra, điểm thi học kỳ I khóa 11, 12 - năm học 2014-2015.
Luật giáo dục đại học
Thông báo v/v thanh tra nhập điểm thi, kiểm tra học kỳ I - khóa 11,12 năm học 2014-2015.
Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" của Trường Đại học Khoa học.
Quyết định v/v thành lập Ban Giám khảo cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" của trường Đại học Khoa học.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Thông báo v/v thanh tra kiểm tra về việc giải quyết chế độ chính sách, cho thôi học, học ngành học thứ hai hoặc chuyển ngành đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy trong học kỳ I năm học 2014-2015.
Biên bản kết luận v/v thanh tra nhập điểm kiểm tra, điểm thi học kỳ I Khóa 9,10 - năm học 2014-2015.
Thông báo v/v thanh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ sinh viên các lớp hệ liên thông và VLVH nhập học sau tháng 8 năm 2014.
Thông báo v/v thanh tra nhập điểm thi, kiểm tra học kỳ I - khóa 9, 10 năm học 2014-2015.
Thông báo V/v kế hoạch chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.
Thông báo V/v kế hoạch tổ chức thực hiện " Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2014.
Thông báo V/v báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục
Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục
Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
Nghị quyết Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Quyết định v/v kỷ luật SV Nguyễn Thị Ngọc Ánh vi phạm quy chế thi
Quyết định v/v kỷ luật SV Nguyễn Thanh Huệ vị phạm quy chế thi
Quyết định Ban hành Quy định về Công tác pháp chế ở Đại học Thái Nguyên
Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của Đại học Thái Nguyên
Thông báo V/v hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học
Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp