Thông báo v/v kích hoạt và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp.
Thông báo v/v nộp tiền thẻ, phí sử dụng Trung tâm học liệu và Bảo hiểm thân thể đối với sinh viên K15
Thông báo v/v nộp học phí học kì VI lớp Cử nhân Công tác xã hội K1 hệ VLVH
Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên.
Thông báo v/v chỉ trả tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên khóa 11,12,13,14.
Thông báo mức thu học phí HK I lớp cử nhân Luật Hệ VLVH (Khóa học 2017-2021).
Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2017-2018 và học kỳ phụ năm học 2017-2018).
Quyết định v/v quy định mức thu, phương thức thu tiền khám sức khỏe đối với sinh viên.
Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên năm học 2017-2018.
Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Thạc sỹ Khóa 10,11 năm học 2017-2018.
Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đại học hệ VLVH năm học 2017-2018.
Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông năm học 2017-2018.
Thông báo v/v nộp tiền KTX, tiền điện, nước KTX của sinh viên.
Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2017
Thông báo thu học phí học kỳ hè năm học 2016-2017 của sinh viên.
Thông báo V/v chi trả các chế độ chính sách của sinh viên qua tài khoản NH Agribanh.
Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với SV K11.
Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2016-2017.
Thông báo v/v đối chiếu danh sách chưa nộp học phí học kỳ II năm 2016-2017.
Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2016-2017
Thông báo v/v đối chiếu danh sách chưa nộp học kỳ II năm 2016-2017.
Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá của sinh viên.
Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017.
Thông báo về việc đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/ 2017.
Thông báo về việc chi trả tiền trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2016.
Thông báo về việc nộp học phí kỳ V lớp Cử nhân Công tác xã hội K1 hệ Vùa làm Vừa học.
Thông báo v/v nộp học phí cao học.
Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 của sinh viên K14.
Thông báo về việc nộp học phí học phí học kỳ IX lớp Vừa làm vừa học Công nghệ Sinh K2.
Thông báo về việc nộp tiền Ký túc xá học kỳ II năm học 2016 - 2017 của sinh viên.
Thông báo V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2016 và các cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2016.
Thông báo V/v rà soát người phụ thuộc và đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
Thông báo V/v thanh toán tiền học phí cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí.
Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí năm học 2015 - 2016 cho sinh viên khóa 11, 12, 13.
Thông báo về việc chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 11, 12, 13 học kỳ II năm học 2015 - 2016.
Thông báo chi trả tiền chi phí học tập năm học 2014, 2015, 2016 cho SV khóa 11, 12, 13 (đợt 2).
Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 của sinh viên.
Thông báo về việc chi trả tiền chi phí học tập năm học 2015- 2016 cho sinh viên khóa 11, 12, 13.
Thông báo về việc nộp tiền Ký túc xá học kỳ I năm học 2016 - 2017 của sinh viên.
Thông báo v/v nộp tiền điện, nước KTX tháng 8, 9, 10 của sinh viên.
Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thông báo V/v đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.
Thông báo về việc đối chiếu danh sách chưa nộp học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.
Thông báo v/v chi trả tiền chi phí học tập năm học tập năm học 2014 - 2015 cho sinh viên khóa 8. 9.
Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016.
Thông báo V/v triển khai thỏa thuận hợp tác với FPT.
Thông báo V/v Cung cấp thông tin cá nhân trong thanh toán.
Thông báo v/v nộp bổ sung học phí và các khoản thu khác của sinh viên khóa 14.
Thông báo v/v nộp học phí cao học.
Thông báo về việc nộp học phí học kỳ IV lớp Cử nhân Công tác xã hội K1 hệ Vừa làm Vừa học.
Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe, tiền phí dịch vụ SMS đối với sinh viên khóa 14.
Thông báo v/v chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015-2016 và tiền trợ cấp xã hội năm học 2015-2016 cho sinh viên khóa 11,12,13.
Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kì I năm học 2016-2017.
Thông báo v/v nộp học phí HK VIII lớp VLVH Công nghệ Sinh K2.
Thông báo v/v nộp tiền điện, nước KTX tháng 6,7 của sinh viên.
Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá học kỳ I năm học 2016-2017 của SV.
Quyết định v/v ban hành mức thu lệ phí thi và ôn tập cấp chứng nhận Tiếng Anh.
Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2016-2017 của sinh viên
Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên Khóa 8,9,10,11,12,13,14 (Áp dụng cho năm học 2016-2017)
Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông
Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Thạc sĩ Khóa 9,10 năm học 2016-2017.
Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên năm học 2016-2017.
Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đại học hệ VLVH năm học 2016-2017.
Thông báo v/v thay đổi thời gian, địa điểm thu tiền điện, nước KTX.
Thông báo V/v chi trả tiền chi phí học tập năm học 2014, 2015, 2016 cho SV khóa 10.
Thông báo v/v chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập, tiền trợ cấp xã hội, tiền miễn, giảm học phí năm học 2015-2016 cho SV khóa 10.
Quyết định v/v quy định các mức chi cho công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 cụm thi số 18 tại tỉnh Bắc Kạn.
Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2016.
Thông báo v/v nộp học phí HK hè năm học 2015-2016.
Quyết định v/v quy định mức thu, phương thức thu tiền khám sức khỏe đối với sinh viên.
Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên K10
Thông báo v/v chi trả tiền chi phí học tập năm học 2014-2015,2016 cho SV khóa 10,11,12.
Thông báo v/v nộp học phí HK III lớp cử nhân Công tác xã hội K1 hệ VLVH.
Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong HK II năm học 2015-2016.
Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí HK II năm học 2015-2016.
Thông báo v/v chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí năm học 2014-2015.
Thông báo v/v nộp học phí cao học Khóa 8.
Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí HK VII lớp VLVH Công nghệ Sinh K2.
Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2016.
Thông báo v/v nộp học phí học kỳ III lớp Cử nhân Công tác xã hội K1 hệ VLVH.
Thông báo V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2015.
Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2015-2016.
Thông báo v/v nộp học phí kỳ VII lớp VLVH Công nghệ Sinh K2.
Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên diện 30A (dự bị văn hóa)
Thông báo v/v nộp học phí học lại môn Giáo dục Thể chất.
Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên.
Thông báo v/v chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2014-2015 cho SV khóa 10,11,12.
Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2014-2015 cho SV khóa 10,11,12.
Thông báo V/v khóa sổ kế toán 2015 và nhận chứng từ thanh toán.
Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên.
Quyết định v/v điều chỉnh tăng mức thu học phí sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông.
Quyết định v/v điều chỉnh tăng mức thu học phí sau đại học trình độ Thạc sỹ Khóa 8,9 năm học 2015-2016.
Quyết định v/v điều chỉnh tăng mức thi học phí sau đại học trình độ Tiến sĩ ngành KHTN năm học 2015-2016.
Quyết định v/v điều chỉnh tăng mức thu học phí SV đại học hệ VLVH năm học 2015-2016.
Quyết định v/v điều chỉnh tăng mức thu học phí SV học dự bị văn hóa năm học 2015-2016.
Quyết định v/v điều chỉnh tăng mức thu học phí SV Khóa 7,8,9,10,11,12,13 áp dụng cho năm học 2015-2016 và học kỳ phụ năm học 2015-2016.
Thông báo V/v đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.
Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ
Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2015-2016.
Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 10/2015.
Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên.
Thông báo v/v nộp học phí cao học.
Thông báo v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I & II năm học 2014-2015 cho SV khóa 10,11,12.
Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ I năm học 2015-2016.
Thông báo V/v tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Quyết định về mức thu tiền nước sinh hoạt của SV sử dụng ở Ký túc xá
Thông báo v/v nộp học phí Kỳ VI lớp VHVL Công nghệ Sinh K2.
Thông báo v/v nộp học phí kỳ III lớp VHVL Công tác xã hội K1.
Thông báo v/v chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014-2015 cho SV khóa 10,11,12.
Quyết định về mức thu học phí sau đại học trình độ Thạc sỹ khóa 8,9 năm học 2015-2016.
Quyết định về mức thu học phí sinh viên K 7,8,9,10,11,12,13. Áp dụng cho năm học 2015-2016 và học kỳ phụ năm học 2015-206
Quyết định về mức thu học phí sau đại học trình độ Tiến sĩ ngành KHTN năm học 2015-2016.
Quyết định về mức thu học phí sinh viên ĐH hệ vừa làm vừa học năm học 2015-2016.
Quyết định về mức thu học phí sinh viên học dự bị văn hóa năm học 2015-2016.
Quyết định về mức thu học phí sinh viên đào tạo ĐH hệ liên thông.
Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá học kỳ I năm học 2015-2016 của sinh viên.
Quyết định về mức thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).
Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2015-2016 của sinh viên.
Quyết định v/v bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015 của Trường Đại học Khoa học.
Quyết định v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên K9.
Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội HK I & II năm học 2014-2015 cho SV K9
Quyết định v/v chi học bổng khuyến khích học tập HK I năm học 2014-2015 cho sinh viên K9.
Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí, tiền học bổng khuyến khích học tập, tiền trợ cấp xã hội năm học 2014-2015 cho SV K9.
Thông báo v/v chi hỗ trợ kinh phí đi nghỉ mát năm 2015.
Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2015.
Thông báo v/v đối chiếu thông tin của sinh viên khóa 9 được miễn, giảm học phí HK II năm học 2014-2015.
Thông báo thu học phí học kỳ hè (bổ sung ) năm học 2014-2015 của sinh viên.
Thông báo v/v thu học phí học kỳ hè năm học 2014-2015 của sinh viên.
Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí năm học 2014-2015.
Quyết định v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2014-2015.
Thông báo v/v nộp học phí kỳ V lớp VHVL Công nghệ Sinh K2.
Thông báo V/v hủy học phần học kỳ II năm học 2014-2015 của sinh viên chưa nộp học phí.
Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá học kỳ II năm học 2014-2015 của sinh viên.
Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, viên chức hoàn thành chứng chỉ Tin học IC3 đợt III năm 2015.
Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2015.
Quyết định về mức thu tiền điện ở Ký túc xá Trường Đại học Khoa
Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2014-2015 của sinh viên chưa nộp tiền học phí.
Thông báo V/v quyết toán thuế TNCN năm 2014.
Thông báo v/v chậm tiền lương tháng 3/2015.
Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 các lớp cao học TUD K7, TSC K7, Công nghệ sinh K6.
Quyết định v/v chi hỗ trợ cho nữ cán bộ viên chức, hợp đồng lao động nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.
Thông báo chi trả tiền trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích và miễn giảm học phí năm học 2013 - 2014
Thông báo V/v phê duyệt dự toán của các đơn vị.
Thông báo v/v gia hạn nộp học phí Học kỳ II năm học 2014-2015 của SV.
Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, viên chức hoàn thành chứng chỉ Tin học IC3.
Quyết định v/v chi thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt 03 tháng (từ 01/10 đến 31/12/2014)
Thông báo v/v nộp học phí lớp VLVH Công tác xã hội K1.
Thông báo v/v chi trả tiền miễn giảm học phí ( bổ sung) năm học 2013-2014.
Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2014-2015 của sinh viên diện 30A.
Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá năm 2014 của cán bộ.
Thông báo V/v khóa sổ kế toán 2014 và nhận chứng từ thanh toán.
Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, viên chức hoàn thành chứng chỉ Tin học IC3.
Thông báo v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II (bổ sung) & học bổng khuyến khích học tập HK I (Bổ sung) và học kỳ II năm học 2013-2014 cho SV.
Thông báo V/v quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2014.
Thông báo v/v thu học phí kỳ II năm học 2014-2015 của sinh viên.
Thông báo V/v thanh quyết toán thu chi năm 2014.
Quyết định v/v cấp học bổng khuyễn khích học tập cho SV khóa 9,10,11 học kỳ II năm học 2013-2014.
Quyết định v/v cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập cho SV lớp Báo chí K10 học kỳ I năm học 2013-2014
Thông báo V/v thủ tục thanh toán các lớp không chính quy.
Thông báo V/v hỗ trợ cán bộ viên chức có trình độ cao năm 2014.
Thông báo V/v đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
Thông báo v/v nộp học phí kỳ 5 lớp VHVL Công nghệ Sinh K2
Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2014
Thông báo V/v hỗ trợ kinh phí thi IC3 & B1
Thông báo v/v nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội cho SV khóa 12 hệ chính quy học kỳ I, năm học 2014-2015
Thông báo hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2014-2015 của SV chưa nộp tiền học phí
Thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học phí năm học 2013-2014
Quyết định trợ cấp xã hội (bổ sung) học kỳ II năm học 2013-2014 cho SV
Quyết định v/v miễn, giảm học phí (bổ sung) học kỳ I năm học 2013-2014 cho sinh viên
Quyết định v/v miễn, giảm học phí (bổ sung) học kỳ II năm học 2013-2014 cho SV
Thông báo V/v nộp học phí của Sinh viên
Quyết định về mức thu học phí sinh viên học dự bị văn hóa năm học 2014-2015
Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015
Thông báo danh sách SV chưa nộp học phí học kỳ I năm học 2014-2015 và thời hạn nộp học phí bổ sung các khóa trong toàn trường
Thông báo v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I & II năm học 2013-2014 cho SV.
Thông báo v/v nộp tiền ở Ký túc xá của SV K9, K10, K11.
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kì II năm học 2013-2014 cho sinh viên
Quyết định v/v miễn, giảm học phí HKI năm học 2014-2015 cho Sinh viên
Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2013-2014 cho 263 Sinh viên
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kì II năm học 2013-2014 cho sinh viên
Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá năm 2014 của cán bộ
Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2014-2015 của sinh viên
Quyết định về mức thu học phí sinh viên khóa 7,8,9,10,11,12 Áp dụng cho năm học 2014-2015 và học kỳ phụ năm học 2014-2015
Quyết định về mức thu học phí sinh viên đại học hệ VLVH năm học 2014-2015
Quyết định về mức thu học phí SĐH trình độ Thạc sỹ Khóa 7 năm học 2014-2015
Quyết định về mức thu học phí SĐH trình độ Thạc sỹ Khóa 8 năm học 2014-2015
Quyết định về mức thu học phí SĐH trình độ Tiến sĩ ngành KHTN năm học 2014-2015
Quyết định v/v mức thu học phí sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông
Quyết định về mức thu tiền điện ở Ký túc xá Trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2014
Thông báo V/v chi trả học bổng khuyến khích học tập kì I năm học 2013-2014 và tiền miễn giảm học phí năm học 2013-2014 cho sinh viên khóa 8
Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Thông báo V/v xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước chi tiết năm 2015
Thông báo v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I, II năm học 2013-2014 cho sinh viên khóa 8
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 8,9,10,11 học kỳ I năm học 2013-2014
Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2013-2014 cho SV khóa 8,9,10,11
Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2013-2014 cho sinh viên K8
Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2014
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí...
Thông báo v/v gia hạn nộp học phí Học kỳ hè năm học 2013-2014 của SV
Quyết định v/v Khoán điện năng tiêu thụ của máy điều hòa không khí
Thông báo v/v nộp học phí cao học
Thông báo nộp học phí Học kỳ hè năm học 2013-2014 của SV
Thông báo V/v quản lý thu chi bằng tiền mặt, chuyển khoản và thực hiện dự toán
Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2013-2014 của sinh viên chưa nộp tiền học phí
Về việc nộp học phí của sinh viên
Về việc đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2014
Thông báo về việc nộp tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo v/v nộp học phí bổ sung học kỳ II năm học 2013-2014.
Thông báo V/v thanh toán khoán chi vật tư văn phòng phẩm năm 2014 (đợt 1)
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kì II năm học 2012-2013 cho sinh viên (Bổ sung)
Thông báo v/v chi trợ cấp xã hội và học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2012-2013 cho SV khóa 8,9,10
Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội HK II năm học 2012-2013 cho SV Khóa 8,9,10
Thông báo v/v thu học phí Học kỳ II năm học 2013-2014 của SV khóa 11
Thông báo v/v thu học phí đợt 2 các lớp cao học Toán ứng dụng K6, Toán sơ cấp K6, Công nghệ sinh K5
Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014
Thông báo v/v nộp học phí Học kỳ II năm học 2013-2014 của SV khóa 9, 10
Thông báo v/v nộp học phí Học kỳ II năm học 2013-2014 của SV khóa 6,7,8
V/v đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014
Thông báo V/v quyết toán Thu nhập cá nhân năm 2013
Thông báo v/v nộp học phí Học kỳ I năm học 2013-2014 của SV diện 3T
Thông tư hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
Thông tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Về việc góp ý vào dự thảo khoán chi văn phòng phẩm
Về việc lập dự toán kinh phí năm 2014
Thông báo v/v nộp học phí kỳ II lớp VHVL Công nghệ Sinh K2.
V/v thực hiện quy định quản lý tài chính.
Quyết định về mức thu học phí đối với sinh viên 62 huyện nghèo năm học 2013-2014
Quyết định về mức thu tiền nước sinh hoạt của sinh viên sử dụng ký túc xá
Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp của SV khóa 7 (Đợt 2).
Thông báo v/v danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ I năm học 2013-2014 và thời hạn nộp học phí bổ sung các khóa trong toàn trường (bổ sung)
Thông báo v/v nộp v/v nộp tiền ở Ký túc xá của Sinh viên K8, K9, K10
Thông báo V/v nộp học phí kỳ II các lớp liên thông Hóa K3, Toán K2.
Thông báo V/v nộp học phí đợt 2 các lớp cao học TƯD K6, TSC K6, Công nghệ sinh K5
Thông báo v/v nộp học phí học kỳ I năm học 2013-2014 của SV khóa 9, 10.
Thông báo v/v nộp học phí Học kỳ I năm học 2013-2014 của SV khóa 6,7,8.
Quyết định về mức thu học phí sinh viên Khóa 11 áp dụng cho năm học 2013-2014.
Thông báo V/v hoàn tạm ứng năm 2013
Quyết định về mức thu học phí sau đại học trình độ Tiến sĩ năm học 2013-2014
Quyết định về mức thu học phí sau đại học trình độ Thạc sĩ năm học 2013-2014
Quyết định về mức thu học phí sinh viên đại học hệ VL-VH năm học 2013-2014
Quyết định về mức thu học phí sinh viên khóa 6,7,8,9,10 áp dụng cho năm học 2013-2014
Quyết định về mức thu học phí sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối..
Thông báo v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2012-2013 cho sinh viên khóa 7.
Thông báo v/v nộp học phí bổ sung học kỳ hè năm học 2012-2013 của SV khóa 6,7,8 và kế hoạch đăng ký, nộp học phí hỳ hè đợt 2 của sinh viên
Thông báo v/v chi trợ cấp xã hội và học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012-2013
Thông báo danh sách sinh viên nộp thiếu học phí các lớp liên thông Hóa K2, Thư viện K1, Toán K1.
Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội và HB khuyễn khích học tập học kỳ I năm học 2012-2013
Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp của SV khóa 7.
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Thông báo V/v triển khai đề án xây dựng hệ thống ĐMKTKT và TCTCCL giáo dục đại học
Thông báo về việc nộp học phí học kỳ I năm học 2013-2014 qua thẻ ATM của SV K9,10
Thông báo về mức học phí sau đại học nhập học năm 2013
Quyết định v/v ban hành quy định quy trình thanh toán và quản lý chứng từ trong trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v ban hành Quy định quy trình thanh toán và quản lý chứng từ trong trường Đại học Khoa học
Thông báo đóng học phí bổ sung sinh viên K9, 10 - học kỳ II - năm học 2012-2013
Nghị định Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
Quyết định v/v ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp