Thông báo v/v kích hoạt và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp.

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính Ngày ban hành: 01/10/2017 Lượt xem: 5317