Thông tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính Ngày ban hành: 15/11/2010 Lượt xem: 8558