Quyết định Ban hành Quy định v/v tổ chức học lại, học cải thiện theo lớp học phần bổ sung đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường ĐHKH-ĐHTN.

Đơn vị: Phòng Đào tạo Ngày ban hành: 13/10/2017 Lượt xem: 9640