Thông báo v/v thực hiện chấm công và xét thu nhập tăng thêm hàng tháng.

Đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức Ngày ban hành: 11/5/2017 Lượt xem: 3483