Quyết định v/v Ban hành quy định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường ĐHKH - ĐHTN

Đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức Ngày ban hành: 20/9/2017 Lượt xem: 5327