Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bải thi Học kỳ hè (2016-2017).
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè (2016-2017)
Thông báo V/v thực hiện Quy chế ba công khai.
Thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ hè (2016-2017).
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi HK II (2016-2017).
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ II (2016 - 2017).
Thông báo danh sách sinh viên K11,12,13,14 vi phạm quy chế thi học kỳ II (2016-2017).
Thông báo V/v phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho hoạt động đánh giá SV tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017.
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng đánh giá chuyên môn và Ban thư ký hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017.
Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường Đại học Khoa học - ĐHTN
Thông báo V/v nộp ngân hàng đề thi học kỳ II năm học 2016 - 2017.
Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017.
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi sinh viên cuối khóa về hoạt động đào tạo của nhà trường - học kỳ 2, năm học 2016 - 2017.
Thông báo V/v thực hiện Kế hoạch khảo sát chính thức đánh giá đồng cấp.
Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K14 học kỳ I (2016 - 2017).
Thông báo V/v danh sách sinh viên k14 vi phạm quy chế học kỳ I (2016 - 2017).
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K 14 học kỳ I (2016 - 2017).
Kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ I (2016 - 2017).
Thông báo danh sách sinh viên K11, 12, 13 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2016 - 2017).
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ I ( 2016 - 2017).
Thông báo v/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng phần mềm khảo sát trực tuyến - học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách.
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm học 2016 - 2017.
Kết luận Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016.
Quyết định Ban hành Quy định thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái nguyên.
Thông báo V/v nộp ngân hàng đề thi học kỳ I năm 2016 - 2017.
Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác KT & ĐBCLGD.
Thông báo V/v tập huấn nghiệp vụ đánh giá chương trình đào tạo.
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ hè (2015-2016)
Thông báo V/v tập huấn nghiệp vụ đánh giá chương trình đào tạo.
Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng phần mềm khảo sát trực tuyến - Học kỳ I, năm học 2016-2017.
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè (2015-2016).
Thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi kỳ hè (2015-2016).
Báo cáo kết quả hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa về khóa học (Khóa 10 - niên khóa 2012-2016).
Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi của khóa 12,13 và bổ sung K11 Học kỳ II (2015-2016).
Thông báo V/v kết quả chấm thi phúc khảo bài thi của khóa 10 và khóa 11 Học kỳ II năm 2015-2016
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ II (2015-2016).
Thông báo v/v danh sách sinh viên khóa 10, 11, 12, 13 vi phạm quy chế thi học kỳ II năm 2015-2016
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ II(2015-2016).
Thông báo V/v triển khai kết luận của Hội đồng nghiệm thu báo cáo tự đánh giá năm 2016.
Thông báo V/v nghiệm thu nội bộ Báo cáo tự đánh giá 2016.
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng đánh giá chuyên môn và Ban thư ký hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2016.
Thông báo V/v nghiệm thu nội bộ và hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá 2016.
Thông báo V/v nộp ngân hàng đề thi học kỳ II năm học 2015-2016.
Thông báo V/v đánh giá 05 loại tài liệu giảng dạy năm học 2015-2016.
Kế hoạch đánh giá SV tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2016.
Thông báo V/v tập huấn sử dụng 02 phần mềm "Khảo sát trực tuyến" và "Lưu trữ hồ sơ minh chứng"
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ I (2015-2016)
Thông báo V/v cập nhật rà soát Báo cáo TĐG và chuẩn bị hoạt động đánh giá ngoài 2017.
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 13 học kỳ I (2015-2016).
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thì Học kỳ I (2015-2016).
Thông báo danh sách sinh viên K13 vi phạm quy chế thi kỳ I (2015-2016).
Thông báo V/v chấm phúc khảo bài thi Học kỳ I (2015-2016).
Thông báo danh sách sinh viên K10,11,12 vi phạm quy chế thi kỳ I (2015-2016)
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ I (2015-2016).
Thông báo V/v nộp ngân hàng đề thi học kỳ I năm học 2015-2016.
Thông báo V/v hoãn hội nghị tổng kết công tác KT&ĐBCLGD năm học (2014-2015).
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác KT&ĐBCLGD năm học 2014-2015.
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ hè (2014-2015)
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè (2014-2015).
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi của K11, K12 Học kỳ II (2014-2015).
Thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi kỳ hè (2014-2015).
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K11, 12 học kỳ II (2014 - 2015).
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi của khóa 9 và khóa 10 Học kỳ II (2014-2015).
Báo cáo hoạt động đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015.
Thông báo v/v danh sách sinh viên K9, 10, 11, 12 vi phạm quy chế thi kỳ II (2014-2015).
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ II (2014-2015).
Thông báo V/v đính chính văn bản.
Thông báo V/v chương trình làm việc đánh giá hiện trạng SV tốt nghiệp 2015.
Kế hoạch đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015.
Quyết định v/v thành lập hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành cử nhân Khoa học Môi trường.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành cử nhân Khoa học Quản lý.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp, Hội đồng chuyên môn và Ban thư ký.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp, Hội đồng chuyên môn và Ban thư ký.
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 12 học kỳ I (2014-2015).
Thông báo V/v thống kê danh sách học phần và nộp ngân hàng đề thi của các khoa, bộ môn.
Quyết định v/v ban hành Quy định về hình thức thi và đề thi kết thúc học phần theo học chế tín chỉ.
Quyết định v/v ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
Kế hoạch v/v tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014-2015.
Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi sinh viên khóa 9-10-11 Học kỳ I (2014-2015).
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ I (2014-2015).
Thông báo V/v đánh giá chất lượng ngân hàng đề thi và đổi mới nội dung đào tạo.
Thông báo danh sách sinh viên K12 vi phạm quy chế thi kỳ I (2014-2015).
Thông báo danh sách sinh viên K9,10,11 vi phạm quy chế thi kỳ I (2014-2015).
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ (2014-2015).
Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Toán học.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Văn học.
Thông báo V/v nộp đề thi kết thúc học phần khóa 12 học kỳ I năm học 2014-2015.
Quyết định v/v ban hành Quy định thi trắc nghiệm trên máy tính Bằng Phần mềm Test Online.
Thông báo V/v đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2014-2015.
Thông báo v/v thực thi công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Thông báo V/v nộp đề thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức coi, chấm thi theo hệ thống tín chỉ
Thông báo V/v cập nhật rà soát Báo cáo TĐG 2014 và chuẩn bị hoạt động đánh giá ngoài 2015
Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách
Thông báo V/v lập danh sách các học phần của các khóa học kỳ I năm học 2014-2015
Biên bản kết luận thanh tra nhập điểm kiểm tra, điểm thi - học kỳ II - Khóa 10,11 và học kỳ hè năm học 2013-2014
Thông báo V/v thực hiện kiểm tra giữa HP các khóa 9,10, 11
Kết quả chấm phúc khảo bài thi của HK hè (2013-2014).
Thông báo danh sách sinh viên K7,8,9,10,11 vi phạm quy chế thi kỳ hè(2013-2014)
Thông báo v/v thanh tra nhập điểm thi, kiểm tra học kỳ II - Khóa 10, 11 và học kỳ hè năm học 2013-2014
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Khóa 10 và khóa 11 Học kỳ II (2013-2014)
Thông báo V/v Công tác thanh tra tháng 7,8 năm 2014
Thông báo danh sách sinh viên K10, K11 vi phạm quy chế thi cuối kỳ II (2013-2014)
Thông báo v/v thanh tra nhập điểm thi, kiểm tra học kỳ II - Khóa 8,9 năm học 2013-2014
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ II (2013-2014)
Báo cáo hoạt động đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2014
V/v thông báo danh sách sinh viên K8, K9( vi phạm quy chế thi cuối kỳ II (2013-2014)
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi của khóa 8 và khóa 9 Học kì II (2013-2014)
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ II (2013-2014)
Thông báo V/v rà soát, chỉnh sửa và nộp đề thi cuối học kỳ II năm học 2013-2014
Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp, Hội đồng chuyên môn và Ban thư ký
Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp, Hội đồng chuyên môn và Ban thư ký
Kế hoạch đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2014, mã ngành cử nhân văn học và cử nhân khoa học môi trường
Thông báo v/v thực hiện. "quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên".
Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành cử nhân Công nghệ Sinh học
Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành cử nhân Hóa học
Thông báo V/v rà soát, chỉnh sửa và nộp đề thi cuối học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo danh sách sinh viên K11 vi phạm quy chế thi cuối kỳ I (2013-2014)
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi của khóa 8 (đợt I) - 9,10 Học kỳ I (2013-2014)
Về việc thanh tra nhập điểm thi - kiểm tra học kỳ I khoá 11 năm học 2013-2014
Kết quả chấm phúc khảo bài thi của Khóa 8 và khóa 11 Học kỳ I (2013-2014)
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ I (2013-2014)
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi của khóa 8 (đợt I) - 9,10 Học kỳ I (2013-2014)
Thông báo V/v thanh tra nhập điểm thi, kiểm tra Học kỳ I-Khóa 8,9,10 năm học 2013-2014.
Thông báo danh sách sinh viên K8, K9, K10 vi phạm quy chế thi cuối Kỳ I (2013-2014)
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của SV học kỳ I (2013-2014)
Thông báo V/v rà soát, chỉnh sửa và nộp đề thi cho khóa 11 học kỳ I năm học 2013-2014
Quyết định v/v ban hành "Quy định về công tác lưu trữ thông tin minh chứng"
Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Khoa học.
V/v rà soát, chỉnh sửa và nộp đề thi cuối học kỳ I năm học 2013-2014
Quyết định v/v kiện toàn đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng ở cấp khoa, bộ môn.
Kế hoạch v/v tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2013-2014.
V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi - Học kỳ hè (2012-2013)
Thông báo kế hoạch thanh tra nhập điểm thi, kiểm tra Học kỳ hè năm học 2012-2013
V/v báo cáo công tác cải thiện chất lượng năm học 2012-2013
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên - Học kỳ hè (2012-2013).
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của khóa 9,10 Học kỳ II (2012-2013)
Báo cáo kết quả hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2012-2013.
Thông báo danh sách sinh viên K7,8,9,10 vi phạm quy chế thi kỳ hè (2012- 2013)
Thông báo danh sách sinh viên K9, 10 vi phạm quy chế thi cuối kỳ II (2012-2013)
Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, nộp mới đề thi cho Học kỳ hè (2012-2013)
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 9,10 - Học kỳ II (2012-2013).
Kết quả chấm phúc khảo bài thi của khóa 8 - Học kỳ II (2012-2013)
Thông báo v/v kế hoạch thanh tra nhập điểm thi, kiểm tra-Học kỳ II năm học 2012-2013
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của khóa 7 - Học kỳ II (2012-2013)
Thông báo về việc nộp đề thi cuối kỳ II năm học 2012 - 2013
Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên Khóa 7, 8 - Học kỳ II (2012 - 2013)
Thông báo V/v thành lập Hội đồng đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2013 ngành Công nghệ Sinh học
Thông báo V/v thành lập Hội đồng đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2013 ngành Toán học
Thông báo Kế hoạch đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2013
Thông báo về kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra
Kế hoạch tổ chức hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2012-2013