Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017.
Thông báo V/v truy cập và góp ý Website tiếng Anh Trường ĐHKH.
Thông báo V/v mời tham gia khóa tập huấn dự án INASP.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2017.
Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Ban giám khảo chương trình olympic tiếng Anh "our Enghish word" 2017.
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức chương trình olympic tiếng Anh "our Enghlish word" 2017.
Quyết định v/v chi thưởng cho SV đạt giải thưởng olympic tiếng Anh "our English world" 2017.
Quyết định v/v ủy quyền ký hồ sơ đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học.
Quyết định v/v chi thưởng bổ sung cho giảng viên hướng dẫn và SV thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng "sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2016.
Quyết định v/v chi học bổng năm 2016, 2017 đối với Lưu học sinh Trung Quốc (diện Học bổng tỉnh Lạng Sơn).
Quyết định v/v chi thưởng cho sinh viên đạt giải thưởng Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất lần thứ 4.
Quyết định v/v chi hỗ trợ kinh phí nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học thực hiện năm 2013.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017(Diện tự túc kinh phí)
Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2015.
Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 của cán bộ, giảng viên.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017.
Thông báo các cơ hội thực tập tại nước ngoài qua chương trình IAESTE - ĐHTN năm 2017.
Quyết định về việc chi hỗ trợ kinh phí cho giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016.
Quyết định về việc chi thưởng cho giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng " Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2016.
Quyết định về việc chi hỗ trợ kinh phí nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học năm 2013.
Quyết định về việc chi hỗ trợ bài báo đăng trên tạp chí khoa học năm 2016.
Quyết định về việc phan bổ kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017.
Quyết định về việc chi hỗ trợ cán bộ viên chức có trình độ cao năm 2016.
Quyết định về việc chi hỗ trợ cán bộ viên chức có trình độ cao năm 2016.
Quyết định về việc cộng điểm thưởng cho sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 - 2016.
Thông báo V/v kiểm tra tiến độ đề tài và chi hỗ trợ chức danh năm 2016.
Quyết định Ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại Trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v giới thiệu chương trình học bổng của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.
Thông báo về việc tham gia viết bài và thuyết trình tại Hội thảo quốc tế : " Giới và Tái định cư : thực tiễn và đề xuất các chính sách".
Thông báo V/v dừng tham gia triển lãm Chương trình sự kiện Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.
Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho bản dự thảo " Kế hoạch công tác hợp tác quốc tế ĐHTN giai đoạn 2016 - 2020 ".
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tham gia Chương trình Sự kiện khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2016.
Quyết định về việc ban hành Tiêu chí phân bổ kinh phí hoạt động KH & CN năm 2017.
Quyết định về việc chi hỗ trợ kinh phí nghiệm thu đề tài KH & CN cấp ĐH thực hiện năm 2013.
Quyết định về việc chi hỗ trợ kinh phí nghiệm thu đề tài KH & CN cấp ĐH thực hiện năm 2013.
Quyết định về việc ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học diện tự túc kinh phí năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc giao kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015.
Quyết định về việc giao kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015.
Quyết định v/v thành lập nhóm nghiên cứu đề tài.
Quyết định về việc ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học diện tự túc kinh phí năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc giao kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015.
Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v cung cấp thông tin toàn văn KH & CN.
Quyết định v/v thành lập nhóm nghiên cứu đề tài.
Thông báo V/v tham dự tọa đàm về việc tìm kiếm nguồn kinh phí hỗ trợ nghiên cứu từ Châu Âu.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài Khoa học công nghệ cấp Đại học năm 2017.
Quyết định v/v thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ trực thuộc ĐHTN.
Quyết định v/v chi hỗ trợ đề tài tham gia Giải thưởng "sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2016.
Quyết định v/v thành lập nhóm nghiên cứu đề tài.
Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn lực Nhật Bản.
Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn lực Nhật Bản.
Thông báo V/v xin ý kiến cho bản quy định v/v tiếp nhận và quản lý Lưu học sinh nước ngoài.
Thông báo V/v giới thiệu chương trình học bổng của ĐHVN và HVHH, Trung Quốc.
Thông báo V/v cung cấp thông tin cho Đề án hợp tác quốc tế của ĐHTN giai đoạn 2016-2020.
Quyết định v/v chi học bổng năm 2015, 2916 đối với Lưu học sinh Trung Quốc (diện Học bổng tỉnh Lạng Sơn).
Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2016
Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2016
Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2016
Quyết định v/v chi hỗ trợ kinh phí nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Đại học thực hiện năm 2013.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2013.
Quyết định v/v chi hỗ trợ kinh phí cho giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2014-2015.
Thông báo V/v đăng ký đề xuất đề tài KH&CN trọng điểm cấp Bộ năm 2017.
Thông báo thời khóa biểu HK I - giai đoạn 2 lớp ĐH K2A ngành CTXH hệ VLVH.
Quyết định v/v thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện năm 2015.
Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 của cán bộ, giảng viên.
Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016 (diện ngoài ngân sách nhà nước).
Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016 (diện trong ngân sách nhà nước).
Thông báo V/v quy định sản phẩm và mức hỗ trợ kinh phí đề tài NCKH cấp Đại học năm 2016.
Thông báo V/v đăng ký các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2016.
Thông báo V/v sử dụng phần mềm nhận, gửi bài trực tuyến Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
Thông báo V/v chi hỗ trợ bài báo và tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015.
Thông báo V/v tổ chức buổi tư vấn du học Nhật Bản, Hàn Quốc 2016.
Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2013-2015
Thông báo chương trình phỏng vấn học bổng của ĐH Phùng Giáp Đài Loan, năm học 2015-2016.
Thông báo v/v tổ chức kỳ thi TOEIC - Đợt tháng 05 năm 2015.
Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy định về đào tạo, quản lý người nước ngoài học tập và làm việc tại ĐHTN.
Hội thảo Quốc tế "Kinh tế và văn hóa - xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh Hội nhập ASEAN.
Thông báo V/v phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho Hội thảo "Kinh tế và Văn hóa - Xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập ASEAN".
Thông báo V/v xét chọn sinh viên, cán bộ, giảng viên tham dự Giải thưởng KOVA lần thứ 13.
Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài sinh viên NCKH năm học 2015 - 2016
Thông báo v/v tạm dừng việc xây dựng Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2016
Thông báo v/v Đề xuất dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật KHCN để xây dựng mô hình phát triển nông lâm nghiệp Tỉnh Yên Bái
Thông báo v/v hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2016 của Tỉnh Yên Bái
Thông báo v/v tổ chức kỳ thi TOEIC-Đợt tháng 5 năm 2015.
Quyết định v/v thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm học 2014-2015.
Thông báo V/v nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2015.
Thông báo V/v kinh phí thực hiện đề tài KH&CN năm 2013.
Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Đại học ĐH 2015.
Thông báo v/v kinh phí đề tài KH&CN năm 2013
Thông báo V/v học bổng của Chính phủ Úc.
Thông báo v/v hỗ trợ xe phục vụ Hội thảo quốc tế
Quyết định v/v thành lập Tiểu ban chuyên môn, Tiểu ban cơ sở vật chất Hội thảo quốc tế "Kinh tế và văn hóa xã hội của các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập Asean" Thái Nguyên, ngày 15
Quyết định v/v thành lập ban tổ chức Hội thảo quốc tế "Kinh tế và văn hóa xã hội của các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập Asean" Thái Nguyên, ngày 15-16/05/2015
Thông báo v/v chuẩn bị nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015
Thông báo V/v tổ chức buổi tư vấn du học Nhật Bản, Hàn Quốc 2015.
Thông báo v/v tổ chức Hội nghị " Tư duy khởi nghiệp và cơ hội lập nghiệp tại Nhật Bản, Hàn Quốc.
Thông báo V/v đánh giá ý thức của sinh viên tham gia thức tập nghề nghiệp tại Israel.
Thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học Công nghệ năm 2016
Thông báo v/v báo cáo phương hướng, kế hoạch hoạt động KHCN năm 2015
Thông báo v/v Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016
Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Thông báo V/v triển khai Chương trình thực tập nghề nghiệp tại Israel năm 2015.
Thông báo V/v kiểm tra định kỳ hoạt động KH&CN năm 2014.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học và Đào tạo cấp khoa, bộ môn.
Thông báo V/v tổ chức seminar khoa học của sinh viên nước ngoài
Quyết định Ban hành quy định về trách nhiệm của các Ban chức năng trong quản lý chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của Đại học Thái Nguyên
Quyết định v/v Ban hành quy định Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Thái Nguyên
Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Thông báo V/v đăng kí tham gia xét Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2014 dành cho giảng viên trẻ
Thông báo chương trình du học các Trường Đại học Tổng hợp tại Philippines
Quyết định v/v chi hỗ trợ cho thực tập sinh quốc tế theo Chương trình IAESTE
Quyết định ban hành Quy định Quản lý hoạt động liên kết đào tạo với người nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên
Thông tư Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức
Quyết định v/v giao kinh phí thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học thực hiện năm 2014
Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2014
Thông tư Quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
Thông báo V/v học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Feng Chia, Đài Loan năm 2014
Quyết định v/v thành lập Tổ phục vụ tham gia "Triển lãm về thành tựu Đào tạo, KH&CN Đại học Thái Nguyên"
Về việc lập danh sách CBGV và sinh viên tham gia buổi nói chuyện về học bổng Đức năm 2014
Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài cho sinh viên K9 (Diện trong ngân sách Nhà nước)
Về việc điều chỉnh số lượng ứng viên NGND, NGƯT năm 2014 được lấy ý kiến thăm dò dư luận
Thông báo V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị " Tư duy khởi nghiệp và cơ hội làm việc, học tập tại Nhật Bản"
Thông báo V/v hoãn tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Tư duy khởi nghiệp và cơ hội làm việc, học tập tại Nhật Bản"
Thông báo V/v hợp tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp đại học
Thông báo v/v tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Tư duy khởi nghiệp và cơ hội làm việc, học tập tại Nhật Bản"
Về việc tham gia buổi giới thiệu học bổng Fulbright - Hoa Kỳ
Thông báo V/v tham gia Triển lãm thành tựu đào tạo, KH&CN của ĐHTN năm 2014
Thông báo V/v viết bài cho ấn phẩm bằng tiếng Anh của Đại học Thái Nguyên
Thông báo V/v viết bài đăng trên số tạp chí kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Thái Nguyên
Thông báo V/v chuẩn bị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khóa 9
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2015
Thông báo về việc lập danh sách sinh viên tham dự buổi giới thiệu chương trình thực tập nghề nghiệp tại Israel năm 2014
Thông báo V/v lập danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia buổi giới thiệu chương trình học bổng Đài Loan
Thông báo V/v xây dựng thuyết minh đề tài KHCN cấp Đại học thực hiện năm 2014
V/v xây dựng đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2015.
Thông báo về việc ấn định đề tài và GVHD khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên K8
Thông tư Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí
Kế hoạch v/v phối hợp Tổ chức Hội thảo Quốc tế "Góp ý, sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Hình sự năm 1999 trước yêu cầu cải cách tư pháp"
V/v tuyển sinh viên tham gia Trao đổi sinh viên thực tập nghề nghiệp quốc tế năm 2014
Công văn V/v tổng kết hoạt động KHCN năm 2013, xây dựng kế hoạch năm 2014
Quyết định về việc quy định tên giao dịch quốc tế của trường Đại học Khoa học
Thông báo Chương trình Quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy tham gia nghiên cứu
Thông báo về buổi nói chuyện chuyên đề của GS Brodman với CBGV và sinh viên ngành Toán
Thông báo học bổng Tiến sĩ tại Đại học công nghệ SURANAREE Thái Lan năm 2014.
Về việc đón tiếp và làm việc với Giáo sư Toán học Markus Brodman
Thông báo về chương trình nói chuyện về Toán học của GS. Markus Brodman Đại học Zurich - Thuỵ Sĩ
Quyết định ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đề án 911
V/v tiếp đón và làm việc với học giả Fulbright năm học 2013-2014.
Quyết định v/v ban hành Quy định Xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Thái Nguyên
Quy định đào tạo, quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại Đại học Thái Nguyên
Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
Thông báo V/v rà soát thông tin và viết bài cho kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2010-2012
Thông báo v/v Quy định tạm thời đối với giảng viên hướng dẫn thực tập sinh quốc tế
Thông báo V/v Đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Bắc Kạn năm 2014
Quyết định v/v nam hành Quy định về công tác quản lý KH&CN của Trường Đại học Khoa học
Thông tin và thể lệ giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" dành cho Sinh viên