Thông báo v/v địa chỉ email nhận tin, bài viết đăng lên website trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Website trường ĐHKH.
Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập, Ban Quản trị Website Trường ĐHKH năm học 2017-2018
Thông báo V/v cập nhật thông tin hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường (24/10/2002-24/10/2017)
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2014 - 2016
Danh sách khóa luận tốt nghiệp năm 2016
Danh sách hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH K11
Thông báo V/v đề nghị TTHL phối hợp bổ sung sách phục vụ trường Đại học Khoa học năm học 2017-2018.
Thông báo V/v lập danh mục giáo trình tài liệu tham khảo cần bổ sung đợt 1 năm học 2017-2018.
Thông báo V/v mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ hành chính.
Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến khảo sát bạn đọc trong năm học 2016-2017
Thông báo V/v góp ý giao diện website mới bản tiếng Việt và tiếng Anh.
Thông báo v/v bổ sung tài liệu mới phục vụ các ngành đào tạo tại Trường Đại học Khoa học năm học 2016 - 2017
Thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư 03/ 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.
Giấy mời: Hội thảo phát triển phần mềm nguồn mở 2016
Thông báo V/v đề nghị TTHL phối hợp bổ sung sách vào Thư viện trường ĐHKH năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập, Ban Quản trị website Trường Đại học Khoa học năm 2016.
Báo cáo về tình hình sử dụng Trung tâm Học liệu quý III năm 2016
Báo cáo về tình hình sử dụng Trung tâm học liệu Quý II năm 2016
Thông báo V/v mời tham dự tập huấn.
Thông báo V/v lập danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ năm học 2016-2017.
Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Thông tư 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Thông báo V/v tổ chức đợt thi cấp chứng chỉ ICDL quốc tế cho cán bộ.
Báo cáo về tình hình sử dụng Trung tâm Học liệu Quý I năm 2016.
Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến khảo sát bạn đọc trong năm học 2015-2016
Quyết định v/v thu hồi và giao quyền quản lý fanpage của các đơn vị thuộc trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v công nhận các chuẩn kĩ năng cơ bản về CNTT.
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán 2014-2016
Thông báo v/v tư vấn tuyển sinh năm 2016 trên internet
Thông báo V/v quản lý hoạt động của các Fanpage mang thương hiệu Trường ĐHKH.
Thông v/v trả sách quá hạn của sinh viên đến 31/12/2015.
Thông báo v/v bổ sung tài liệu mới phục vụ các ngành đào tạo tại Trường Đại học Khoa học năm học 2015 - 2016
Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế nộp lưu chiểu, luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học và xuất bản phẩm của Trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CNTT và Thư viện.
Thông báo v/v trả sách quá hạn của sinh viên đến 10/12/2015.
Quyết định v/v ban hành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên hệ chính quy trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Quyết định v/v Ban hành quy chế bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v tăng cường bảo mật hệ thống Website của nhà trường.
Quyết định v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện trường Đại học Khoa học.
Báo cáo kết quả thực hiện đề án: "Chuẩn trình độ CNTT cho CBVC trường Đại học Khoa học (giai đoạn 2014-2015)
Thông báo V/v Báo cáo kết quả thực hiện đề án chuẩn hóa CNTT.
Thông báo V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đào tạo và phát triển nhân lực CNTT.
Thông báo V/v đối chiếu, rà soát tên giáo trình, tài liệu tham khảo theo môn học phần.
Danh mục tài liệu bổ sung năm học 2014 - 2015
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên K9 năm 2014
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên K8 năm 2013
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên K7 năm 2012
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên K6 năm 2011
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên K5 năm 2010
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên K4 năm 2009
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
Danh mục luận án tiến sĩ
Danh mục khóa luận tốt nghiệp sinh viên K8 năm 2014
Danh mục khóa luận tốt nghiệp sinh viên K7 năm 2013
Danh mục khóa luận tốt nghiệp sinh viên K6 năm 2012
Danh mục khóa luận tốt nghiệp sinh viên K5 năm 2011
Danh mục khóa luận tốt nghiệp sinh viên K4 năm 2010
Danh mục khóa luận tốt nghiệp sinh viên K1 - K3 năm 2007 - 2009
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học khóa 2013-2015
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học khóa 2012-2014
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học khóa 2012-2014
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học khóa 2011-2013
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học khóa 2010-2012
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học khóa 2010-2012
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học khóa 2009-2011
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học khóa 2009-2011
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học khóa 2008-2010
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán khóa 2007- 2009
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán khóa 2013 - 2015
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán khóa 2012 - 2014
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán khóa 2012 - 2014
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán khóa 2011 - 2013
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán khóa 2011 - 2013
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán khóa 2010 - 2012
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán khóa 2009 - 2011
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán khóa 2009 - 2011
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán khóa 2008 - 2010
Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ Toán khóa 2010-2012
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học khóa 2011-2013
Thông báo V/v mời tham dự Vietnam ICT Summit 2015.
Thông báo v/v khảo sát ý kiến người học về công tác phục vụ bạn đọc tại TTHL năm 2014-2015
Thông báo V/v tặng sách hỗ trợ xây dựng thư viện tại các xã nông thôn mới.
Thông báo V/v rà soát, nâng cấp hệ thống CNTT năm 2015.
Thông báo V/v cập nhật thông tin tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh năm 2015.
Thông báo V/v rà soát tên giáo trình, tài liệu tham khảo theo môn học phần.
Thông báo v/v bổ sung tài liệu mới phục vụ các ngành đào tạo tại Trường Đại học Khoa học năm học 2014 - 2015
Tổ chức, hoạt động Chi hội TT TV Trung du vùng núi phía Bắc.
Thông báo V/v thực hiện đề án "Chuẩn trình độ CNTT cho CBVC trường ĐHKH (giai đoạn 2014-2015).
Kết luận Hội nghị tổng kết hoạt động CNTT-Thư viện năm 2014 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2015.
Thông báo V/v mời tham dự Hội nghị.
Thông báo V/v thống kê danh sách cán bộ đạt chừng chỉ IC3; Đăng ký danh sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hồi tài liệu IC3
Thông báo v/v thi lấy chứng chỉ IC3 đợt tháng 10/2014
Thông báo V/v đề nghị gia nhập LCH Cơ sở đào tạo ngành TT-TV KVPB
Về việc thi lấy chứng chỉ IC3 đợt tháng 9/2014
Thông báo về việc thi lấy chứng chỉ IC3 đợt tháng 8/2014 và danh sách thi đợt 1
Danh sách lớp bồi dưỡng trình độ CNTT theo chuẩn IC3 cho CBVC trường ĐHKH và thời gian khai giảng (Lớp L05, L06).
Thông báo V/v lập bảng kê danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo theo môn học (học phần)
Thông báo v/v trả sách nợ Thư viện của sinh viên K8
Thông báo V/v cử cán bộ tham dự tập huấn
Thông báo V/v cập nhật thông tin lên Website trường Đại học Khoa học
Dánh sách các lớp đào tạo chứng chỉ IC3 cho cán bộ viên chức trường Đại học Khoa học (L01, L02, L03)
Thông báo danh sách quá hạn tại thư viện trường Đại học Khoa học tính đến ngày 15/05/2014
Kế hoạch đào tạo trình độ CNTT theo chuẩn IC3 cho CBVC trường Đại học Khoa học
Về việc đăng ký phương án đạt trình độ CNTT theo chuẩn IC3
Thông báo V/v Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP
Thông báo V/v kiểm tra trình độ CNTT của CBVC theo chuẩn IC3
Kế hoạch Triển khai Đề án "Chuẩn trình độ CNTT cho CBVC trường Đại học Khoa học (Giai đoạn 2014-2015)
Quyết định v/v thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đề án "Chuẩn trình độ CNTT cho CBVC trường Đại học Khoa học (Giai đoạn 2014-2015)
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án "Chuẩn trình độ CNTT cho CBVC trường Đại học Khoa học (Giai đoạn 2014 - 2015)
Quyết định v/v phê duyệt Đề án "Chuẩn trình độ CNTT cho CBVC trường Đại học Khoa học (Giai đoạn 2014-2015"
Thông báo về việc thi lấy chứng chỉ IC3 ngày 03/04/2014
Thông báo v/v bổ sung tài liệu mới phục vụ các ngành đào tạo tại Trường Đại học Khoa học năm học 2013 - 2014
Thông báo v/v tiếp tục phục vụ bạn đọc đến thư viện nhà trường
Về việc góp ý cho đề án phát triển phần mềm khảo sát trực tuyến và lưu trữ hồ sơ minh chứng
Thông báo V/v tăng cường công tác bảo mật thông tin
Về việc phối hợp tổ chức chương trình làm việc với chuyên gia TT-TV Hoa Kỳ
Quyết định về việc ban hành quy định nộp lưu chiểu luận án, luận văn, đề tài NCKH và xuất bản phẩm của ĐHTN
V/v mua Tài liệu tham khảo, Giáo trình cho năm học 2013-2014.
Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ IC3:
Thông báo tổ chức đào tạo thi chứng chỉ IC3:
Tóm tắt về IC3 và cách thức tổ chức thi IC3:
Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trên website Trung tâm học liệu
V/v triển khai đề án Chuẩn CNTT của ĐHTN
Thông báo v/v sử dụng Cổng thông tin điện tử trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v tập huấn xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng chuẩn đầu ra môn Tin học đại cương
Hướng dẫn cập nhật website cá nhân
V/v khảo sát ý kiến người học về công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện trường ĐHKH
Thông báo V/v cung cấp dữ liệu cho Cổng thông tin điện tử trường ĐHKH
Kết luận Hội nghị thống nhất phương thức triển khai gói bảo hành, bảo trì phần mềm quản lý đào tạo IU
Công văn V/v hướng dẫn sử dụng tài liệu điện tử
Đóng góp ý kiến về giao diện cổng thông tin điện tử trường Đại học Khoa học