Quyết định v/v chi học bổng năm 2016, 2017 đối với Lưu học sinh Trung Quốc (diện Học bổng tỉnh Lạng Sơn).

Đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức Ngày ban hành: 09/05/2017 Lượt xem: 2148