Khoa hóa học

Khoa Hóa học - Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 923/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 07 năm 2010 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Tiền thân là Bộ môn Hóa học - một trong bốn bộ môn đầu tiên của Khoa Khoa học Tự nhiên – Đại học Thái Nguyên, nhiệm vụ ban đầu của Khoa là giảng dạy cho sinh viên ngành Cử nhân Hóa học và các môn Hóa học cho các trường thành viên trong đại học Thái Nguyên, sau 10 năm xây dựng và phát triển, Khoa Hóa học giờ đây đã trở thành một trong những đơn vị phát triển bền vững của trường.

1. Chức năng của khoa Hóa học:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của Trường; tham mưu với Ban Giám hiệu về tổ chức nhân sự trong khoa;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

- Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng;

2.1 Nhiệm vụ của khoa Hóa học

2.1 Đào tạo, giảng dạy

- Đào tạo các ngành: Cử nhân Hóa học, Cử nhân Công nghệ kỹ thuật hóa và Cử nhân Hóa dược; Đào tạo bậc thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích;

- Giảng dạy các học phần về hóa học cho các ngành đại học, sau đại học do khoa quản lý và các ngành đào tạo khác trong chương trình đào tạo chung của Trường;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học di Hiệu trưởng giao; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Chỉ đạo các bộ môn phân công giảng dạy theo kế hoạch chung của khoa và Nhà trường;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa của trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo đại học, sau đại học; sắp xếp thời khóa biểu đối với các học phần do khoa phụ trách;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo theo dõi tiến độ giảng dạy của các giảng viên; quản lý chất lượng học tập của sinh viên; Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính mời và làm hợp đồng giảng viên thỉnh giảng đối với các học phần chưa có giảng viên đảm nhận.

2.2 Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

- Chủ động tìm kiếm các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài Đại học Thái Nguyên;

- Phối hợp với phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế triển khai các đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ các cấp thực hiện đúng thời hạn;

- Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm Khoa học chuyên ngành Khoa học thư viện, Chính trị, Giáo dục thể chất và các chuyên ngành khác có liên quan.

2.3 Nhiệm vụ khác

- Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa theo năm học, từng học kỳ và từng tháng;

- Phối hợp cũng Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV, Nv của khoa; bổ sung biên chế, nhân sự của khoa theo kế hoạch của nhà trường;

- Phối hợp với phòng Công tác học sinh, sinh viên, Đoàn TNCSHCM trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho học sinh, sinh viên và thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên;

- Phân công và quản lý công tác giảng viên chủ nhiệm; tham gia công tác hướng dẫn đi thực tế của sinh viên;

- Quản lý, tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh sinh viên về đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tham gia các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, trợ cấp, xét học tiếp, ngừng học, thôi học, xét và cấp học bổng cho sinh viên;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập; quản lý các phòng thư viện, phòng tiếng, sân bãi, phòng tập; sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi khoa phụ trách;

- Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính dự toán thu chi kinh phí dành cho các hoạt động chuyên môn như: đi tập huấn, đi công tác,... của CB,GV,NV trong khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA HÓA HỌC

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
PGS TS. Dương Nghĩa Bang Trưởng Khoa 0963666616 duongbang2009@gmail.com
TS. Phạm Thế Chính Phó Trưởng khoa 0988113933 chemistry20069@gmail.com
ThS. Bùi Minh Quý Phó Trưởng khoa 0915836448 bminhquy09@gmail.com
Bộ môn Hóa dược - Hóa hữu cơ
PGS TS. Dương Nghĩa Bang Trưởng bộ môn 0963666616 duongbang2009@gmail.com
TS. Phạm Thế Chính Phó Trưởng bộ môn 0988113933 chemistry20069@gmail.com
TS. Hoàng Lâm Giảng viên    
ThS. Khiếu Thị Tâm Giảng viên 0979205492 tamkt.dhkh@gmail.com
TS. Phạm Thị Thắm Giảng viên 0936595095 phamthitham85@gmail.com
ThS. Vũ Tuấn Kiên Giảng viên 0913898002 tuankiendhkh@gmail.com
CN. Hoàng Thị Thanh Giảng viên 0915806026 thanhdhkh89@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Thanh Giảng viên 01666160288 nguyenthanhhoahoc@gmail.com
CN. Hoàng Mạnh Linh Kỹ thuật viên 0984854116 linhhoangmanhvn85@gmail.com
Bộ môn Hóa phân tích
ThS. Phạm Thị Thu Hà Trưởng bộ môn 0972998955 hpthuha210981@gmail.com
ThS. Phan Thanh Phương Phó Trưởng bộ môn 0912090728 ptphuonghang@yahoo.com
PGS.TS Nguyễn Khắc Lam Giảng viên   lamnk@tnus.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân Giảng viên 0977559387 nguyenthikimngan2506@gmail.com
ThS. Vũ Quang Tùng Giảng viên 0989388589 tungdaotao@gmail.com
ThS. Nguyễn Như Lâm Giảng viên thực hành 0986001888 lamhoadhkh@gmail.com
CN. Trần Hoài Thu Kỹ thuật viên 01689275622 tranhoaithu1986@gmail.com
Bộ môn Hóa vô cơ - Hóa lý
TS. Trương Thị Thảo Trưởng bộ môn 0915216469 thao.truong671@gmail.com
ThS. Nguyễn Đình Vinh Phó Trưởng bộ môn 0915589290 nguyenvinhkhtn@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh Giảng viên 0984792522 ngoclinhbm@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa Giảng viên 0914833436 honghoakhtn@gmail.com
ThS. Nguyễn Hoàng Anh Giảng viên 0988473410 hoanganh.hoatn@gmail.com
ThS. Phạm Thị Ngọc Bích Giảng viên 01674691737 ngocbichtn192@gmail.com
CN. Ma Chương Liêm Giảng viên 0986821189 machuongliem@gmail.com
Bộ môn Công nghệ hóa học – Hóa môi trường
TS. XuânVương Trường  Trưởng bộ môn 0965478187 vuongtruongxuan@gmail.com
PGS.TS Nguyễn Đăng Đức Giảng viên 0912477836 ducnd@tnus.edu.vn
PSG.TS Lê Lan Anh Giảng viên 0913587942 anhll@tnus.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thu Thúy Giảng viên 0983828880 thuyCH1019@gmail.com
ThS. Lưu Tuấn Dương Giảng viên 0984738396 tuanduongkhtn@gmail.com
ThS. Tạ Hoàng Chính Giảng viên 0914967875 chinhdhkh@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Xuyên Giảng viên 0988814192 nguyenxuyen90qn@gmail.com
CN. Cao Thanh Hải Giảng viên 0975779123 thanhhai2431990@gmail.com
CN. Đoàn Phương Kiều Giảng viên 01674704388 fuki6699@gmail.com
CN. Lại Thị Hải Yến Kỹ thuật viên 0975792838 laihaiyen85@gmail.com
Văn phòng – Giáo vụ
CN. Nguyễn Thị Lan Chuyên viên 01215343389 Nguyenlanvph2010@gmail.com