Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

 

1. Hiệu trưởng


GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn


Email: nhanlt2014@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: 2009 - 06/2016

Hiệu trưởng: 06/2016 - Nay

Bí thư Đảng ủy: 05/2015 - Nay

2. Phó Hiệu trưởng


TS. Nguyễn Đức Lạng


Email: langnd@tnus.edu.vn

Phó Trưởng khoa: 2006 - 2008
Phó Hiệu trưởng: 2009 - Nay

Phó Bí thư Đảng ủy: 2002 - 05/2015

 

3. Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Văn Đăng


Email: dangnv@tnus.edu.vn 

Phó Hiệu trưởng: Từ 2014 - Nay

Phó Bí thư Đảng ủy: 05/2015 - Nay

 

4. Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Phạm Thị Phương Thái


Email: phamphuongthai@gmail.com
 

Trưởng khoa Văn - Xã hội: 2008 - Nay

Phó Hiệu trưởng: 2016 - Nay