Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính Ngày ban hành: 15/04/2009 Lượt xem: 4877