Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHTN tại cuộc họp triển khai đào tạo trực tuyến E-learing kết hợp với đào tạo truyền thống ở ĐHTN.

Đơn vị: Phòng Đào tạo Ngày ban hành: 11/9/2017 Lượt xem: 3999