Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng đánh giá chuyên môn và Ban thư ký hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017.

Đơn vị: Phòng TT-KT&ĐBCLGD Ngày ban hành: 26/4/2017 Lượt xem: 5101