Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 thuộc Điều 6 trong Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp

Đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức Ngày ban hành: 16/02/2017 Lượt xem: 4593