Nghị định Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính Ngày ban hành: 25/04/2006 Lượt xem: 4790