Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH sáu tháng đầu năm 2017.

Đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Ngày ban hành: 14/6/2017 Lượt xem: 2552